Výročné správy

          Riadna individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31. júla 2023 bola uložená v Registri účtovných závierok​

Riadna individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31. júla 2022 bola uložená v Registri účtovných závierok​