Nariadenie 715-2009

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, a kapitoly 3 prílohy I, sú prevádzkovatelia prepravných sietí povinní pravidelne na svojich internetových stránkach publikovať početné informácie v dohodnutom formáte. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad vyžadovaných súborov požiadaviek s uvedeným odkazom, pod ktorým ich možno nájsť.

Príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009

Link

Ďalšie informácie

3.1.2 a)
Podrobný a komplexný opis rôznych služieb, ktoré ponúkajú, a poplatky za tieto služby

Prevádzkový poriadok

Poplatky

 

3.1.2 b) u. c) 1.
Rôzne typy zmlúv o preprave, ktoré sú pre tieto služby dostupné

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 c)
Sieťový predpis a/alebo štandardné podmienky

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 c) 2.
Špecifikácia príslušných parametrov kvality plynu

Prevádzkový poriadok

Technické podmienky

 

3.1.2 c) 3.
Požiadavky na tlak

Prevádzkový poriadok

Technické podmienky

 

3.1.2 c) 4.
Postup v prípade prerušenia prerušiteľnej kapacity

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 d)
Harmonizované postupy, ktoré sa uplatňujú pri využívaní prepravnej siete, vrátane vymedzenia kľúčových pojmov

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 e)
Ustanovenia o prideľovaní kapacity a postupoch riadenia preťaženia, postupoch proti hromadeniu prepravnej kapacity a postupoch pri opätovnom využití prepravnej kapacity

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 f)
Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na obchod s kapacitou na sekundárnom trhu vo vzťahu k prevádzkovateľovi prepravnej siete

Nástenka sekundárneho trhu

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 g)
Pravidlá vyvažovania a metodiku na výpočet poplatkov za nevyvažovanie

Sekcia vyvažovania

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 h)
Úrovne flexibility a tolerancie zahrnuté do prepravných a iných služieb bez osobitných poplatkov

neaplikovateľné

 

3.1.2 i)
Podrobný opis prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a jej príslušných bodov prepojenia, ako aj názvy prevádzkovateľov prepojených sietí alebo zariadení;

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 j)
Pravidlá vzťahujúce sa na pripojenie do prepravnej siete

Pripojenie k prepravnej sieti

Prevádzkový poriadok

 

3.1.2 k)
Informácie o núdzových mechanizmoch

neaplikovateľné

Núdzové opatrenia v Slovenskej republike sú zodpovednosťou spoločnosti SPP – Distribúcia v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012

3.1.2 l)
Postupy, ktoré si dohodnú prevádzkovatelia prepravných sietí v prepojovacích bodoch a ktoré sú podstatné pre prístup užívateľov siete do prepravných sietí a týkajú sa interoperability siete, dohodnuté nominačné postupy a zodpovedajúce procedúry a iné ustanovenia týkajúce sa prideľovania tokov plynu a vyvažovania vrátane použitých metód

Prepojovacie dohody

Postupy aplikované na prepojovacích bodoch

 

3.1.2 m)
Podrobný a komplexný opis metodiky a postupu pre výpočet technickej kapacity vrátane informácií o uplatnených parametroch a kľúčových predpokladoch

Metodika výpočtu technickej kapacity

 

3.3. (1) a) b) d)
Technická, zmluvná a dostupná pevná a prerušiteľná kapacita v oboch smeroch

Kapacity

 

3.3. (1) c)

Nominácie a renominácie v oboch smeroch

Nominácie / renominácie

 

3.3. (1) e)

Skutočné fyzické toky

Fyzické toky

 

3.3. (1) f)
Plánované a skutočné prerušenie prerušiteľnej kapacity

Prerušenia

 

3.3. (1) g)
Plánované a neplánované prerušenia pevných služieb

Údržba

 

3.3 (4)

Hodnoty spaľovacieho tepla alebo Wobbeho indexu vo všetkých príslušných bodoch

GCV

 

3.4 (1) (2)
Informácie o sekundárnom

Prevádzkový poriadok

Sekundárny trh

 

3.4 (3)
Služby vyvažovania siete

Zákaznícka zóna

 

3.4 (4)
Iné služby flexibility prevádzkovateľa prepravnej siete

Nie je k dispozícii

 

3.4 (5)
Množstvo plynu v prepravnej sieti a predpoveď

Agregovaná imbalancia

 

3.4 (6)
Užívateľsky zrozumiteľné nástroje na vypočítanie taríf

Online kalkulačka