Rozvoj siete

Poslednú viac ako dekádu bolo pri rozvoji siete prioritou pre spoločnosť EUSTREAM zvyšovanie energetickej bezpečnosti. Cieľom bolo vybudovať obojstranné prepojenia so všetkými susednými štátmi, zvýšiť efektivitu a flexibilitu prepravy a upraviť/zvýšiť prepravné kapacity v závislosti od dopytu zákazníkov.

V roku 2009 sme umožnili prepravu v reverznom toku zo západu na východ, v roku 2014 sme sprevádzkovali nové, obojsmerné prepojenie s Ukrajinou, od roku 2015 je v komerčnej prevádzke maďarsko-slovenský plynovod a úsilie sme zavŕšili v roku 2022 spustením Prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko.

Dobudovaním Prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko sme ukončili jednu etapu rozvoja plynárenskej prepravnej siete, s tým, že ďalšie investičné aktivity budú zamerané prioritne na zrýchlenie príprav na prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, vrátane čistého vodíka (tzv. zelený, resp. modrý vodík).

Ak bola cieľom doterajšej etapy rozvoja siete európska energetická bezpečnosť a diverzifikácia trás, v novej etape je cieľom podpora klimatických ambícií EÚ definovaných v Parížskej dohode a Európskej zelenej dohode. Ako zodpovedný prevádzkovateľ prepravnej siete chceme aktívne prispieť k tomu, aby bola Európa čo najskôr prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

EUSTREAM v plánoch energetickej transformácie vychádza z výhodnej polohy svojej prepravnej siete, ktorá pozostáva zo štyroch až piatich paralelných plynovodných potrubí s veľkým priemerom, spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko a od roku 2022 aj Poľsko. Modernizovaný koridor viacerých paralelných potrubí umožní kombinovanú prepravu zemného plynu a obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov v závislosti od skutočného vývoja európskeho dopytu.

V oblasti energetickej transformácie presadzujeme zodpovedné riešenia, ktorých súčasťou je maximalizácia dekarbonizačného potenciálu zemného plynu v prechodnom období. Kým nebudú naplno dostupné nové kapacity zelenej energie, je správne nahrádzať najväčšie zdroje znečistenia zemným plynom ako uhlíkovo menej náročnou alternatívou. Prechod od uhlia na rozumný mix zemného plynu a obnoviteľných zdrojov v súčasnej situácii predstavuje rýchle a účinné riešenie, ktoré okrem znižovania skleníkových plynov zásadne pomáha zlepšovať čistotu ovzdušia.