Projekty energetickej transformácie

H2 Infrastructure – Transmission Repurpose (H2I-TR)

Dňa 15. februára 2024 schválila Európska komisia, v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, v poradí tretí zoznam dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií, s cieľom podporiť vodíkovú infraštruktúru. Projekt H2I-TR (IPCEI kód SK04), spoločnosti EUSTREAM, sa stal súčasťou tohto balíka projektov pod spoločným názvom IPCEI „Hy2Infra“ spolu s ďalšími 32 projektami zo 7 členských štátov EÚ. Cieľom projektu H2I-TR je úprava jednej zo štyroch hlavných línií plynovodného potrubia prepravnej siete spoločnosti EUSTREAM spájajúceho Ukrajinu na východe, s rakúskymi a českými prepravnými sieťami na západe, čo umožní nákladovo efektívny spôsob prepravy veľkých objemov čistého vodíka z/do Ukrajiny, zo severnej Afriky a z Balkánu ako potenciálnych hlavných centier produkcie a/alebo skladovania zeleného vodíka smerom k spotrebiteľským centrám v Nemecku, na Slovensku ako aj v iných častiach Európy. V súlade s Vodíkovou stratégiou EÚ sa očakáva významná produkcia vodíka aj mimo hraníc EÚ, napríklad na Ukrajine či v Severnej Afrike. Cieľom projektu je detailne identifikovať a následne vykonať kroky potrebné na to, aby bola prepravná sieť spoločnosti EUSTREAM pripravená na prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov (vodíka). Zámerom projektu je umožniť vysokokapacitnú prepravu čistého vodíka od roku 2030. Konečné objemy prepravy budú definované na základe dopytu trhu a technických možností jednotlivých prevádzkovateľov nadväzujúcich sietí. Modernizovaný koridor paralelných potrubí prepravnej siete spoločnosti EUSTRAM umožní paralelnú prepravu zemného plynu a čistého vodíka po tom, ako bude v prevádzke dostatok kapacít na výrobu vodíka ako aj dostatočný dopyt po tomto médiu. Okrem toho, projekt H2I–TR poskytne základnú bázu pre prípadný ďalší rozvoj vodíkovej infraštruktúry na Slovensku, s Maďarskom a prípadne aj Poľskom. Práve nová vodíková infraštruktúra, vrátane projektu EUSTREAMU, má slúžiť na prepravu vodíka pre cieľové trhy. Ide o projekt, ktorý je absolútne nevyhnutný pre rozvoj vodíkovej ekonomiky v strednej a východnej Európe. Zároveň ide o najväčší IPCEI svojho druhu v strednej a východnej Európe, čo podčiarkuje strategický význam slovenskej prepravnej siete.

European Hydrogen Backbone (EHB)

EUSTREAM je súčasťou iniciatívy European Hydrogen Backbone (EHB), ktorej cieľom je umožniť budúcu prepravu vodíka v rámci Európskej únie. Iniciatíva EHB, aktuálne pozostávajúca zo skupiny 33 prevádzkovateľov energetickej infraštruktúry, navrhla aktualizovanú verziu vytvorenia vodíkovej siete s celkovou dĺžkou 53 000 km kilometrov, ktorá by mala po roku 2040 spájať 28 európskych krajín, s možnosťou jej ďalšieho rozširovania. Slovenská časť prestavuje dôležitý príspevok k tejto iniciatíve, umožňujúci budúcu prepravu vodíka potenciálne dodávaného zo zdrojov z Ukrajiny, Balkánu a severnej Afriky, ako aj ďalšiu cezhraničnú prepravu. Pre prepravu čistého vodíka plánujeme vyčleniť samostatné potrubia na hlavnom tranzitnom koridore prepravnej siete spoločnosti EUSTREAM.

Výroba zeleného vodíka pre vlastnú spotrebu

EUSTREAM plánuje spustiť vlastnú výrobu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov. Takto vyrobený vodík budeme využívať ako palivo na pohon kompresorov a prispievať tým k dekarbonizácii prevádzky. Prvý pilotný projekt výroby zeleného vodíka sme pripravili pre kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch s možnosťou ďalšieho rozširovania.

Výroba vodíka zo zemného plynu s uskladňovaním CO2

Okrem prípravy na prepravu zeleného vodíka EUSTREAM detailne vyhodnocuje aj možnosti budúcej výroby vodíka vo veľkom množstve z dovážaného zemného plynu - metódou parnej reformácie metánu (SMR) so zachytávaním CO2 a jeho následným trvalým uskladnením (CCS).