Projekty energetickej transformácie

H2 Infrastructure (H2I) –Transmission

Je rozsiahly vedecko výskumný projekt, ktorého cieľom je detailne identifikovať potrebné kroky na to, aby bola naša sieť stopercentne pripravená na prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, a to v rozsahu, aký bude závisieť od skutočného rozvoja ostatných európskych iniciatív. Projekt je koordinovaný s obdobnými iniciatívami v rámci skladovania (NAFTA, a.s.) a distribúcie zemného plynu (SPP – Distribúcia, a.s.) v SR. S návrhom projektu sme na začiatku kalendárneho roka uspeli na národnej úrovni a prihlásili ho do ďalšieho procesu v rámci dôležitých projektov Európskeho spoločného záujmu (Important Projects of Common European Interest, IPCEI).

European Hydrogen Backbone (EHB)

EUSTREAM je súčasťou iniciatívy European Hydrogen Backbone (EHB), ktorej cieľom je umožniť budúcu prepravu vodíka v rámci Európskej únie. Iniciatíva začiatkom roka 2021 navrhla aktualizovanú verziu vytvorenia vodíkovej siete s celkovou dĺžkou 39 700 kilometrov, ktorá bude po roku 2040 spájať 21 európskych krajín. Slovenská časť prestavuje dôležitý príspevok k tejto iniciatíve, umožňujúci budúci dovoz vodíka potenciálne dodávaného z Ukrajiny, ako aj ďalšiu cezhraničnú prepravu. Pre prepravu čistého vodíka plánujeme vyčleniť samostatné potrubia na hlavnom tranzitnom koridore. Súčasťou navrhovanej siete EHB je aj budúci Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko.

Výroba zeleného vodíka pre vlastnú spotrebu

EUSTREAM plánuje spustiť vlastnú výrobu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov. Takto vyrobený vodík budeme využívať ako palivo na pohon kompresorov a prispievať tým k dekarbonizácii prevádzky. Prvý pilotný projekt výroby zeleného vodíka sme pripravili pre kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch s očakávaným spustením výroby v roku 2023 a s možnosťou ďalšieho rozširovania.

Výroba vodíka zo zemného plynu s uskladňovaním CO2

Okrem prípravy na prepravu zeleného vodíka EUSTREAM detailne vyhodnocuje aj možnosti budúcej výroby vodíka vo veľkom množstve z dovážaného zemného plynu - metódou parnej reformácie metánu (SMR) so zachytávaním CO2 a jeho následným skladovaním (CCS/CCUS).