Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Predstavenstvo spoločnosti riadi všetky obchodné aktivity spoločnosti, vystupuje v jej mene a má výkonnú moc.

 • Tomáš Mareček, predseda predstavenstva
 • podpredseda predstavenstva
 • Miroslav Bodnár, člen predstavenstva
 • Michal Kľučár, člen predstavenstva
 • Ondrej Studenec, člen predstavenstva

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a obchodné aktivity spoločnosti. Pozostáva zo šiestich členov.

 • Svetlana Gavorová, predseníčka dozornej rady
 • Martin Gebauer, podpredseda dozornej rady
 • Andrej Lasz, člen dozornej rady
 • Andrej Lendvay, člen dozornej rady
 • Mikuláš Maník, člen dozornej rady
 • Norbert Faith, člen dozornej rady             

Dozorná komisia

Dozorná komisia je orgán spoločnosti s pôsobnosťou podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Dozorná komisia má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej komisie upravuje štatút dozornej komisie.

 • Daniel Křetínský, predseda dozornej komisie
 • Ružena Lovasová, podpredsedníčka dozornej komisie
 • Hana Krejčí, členka dozornej komisie
 • Roman Karlubík, člen dozornej komisie
 • Jan Stříteský, člen dozornej komisie