Obstarávanie

EUSTREAM zabezpečuje tovary, služby a práce pre svoje potreby postupmi verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo inými metódami obstarávania v súlade s internými predpismi spoločnosti EUSTREAM, Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.