EUSTREAM pre klimatickú neutralitu

EUSTREAM podporuje klimatické ciele definované v Parížskej dohode a Európskej zelenej dohode. Chceme zodpovedne prispievať k tomu, aby bola Európa čo najskôr prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Súčasťou riešenia bude postupný nárast využívania obnoviteľných a nízko-emisných plynov. V tomto procese chceme byť regionálnym lídrom, ktorý pomôže naštartovať rozvoj novej, vodíkovej energetiky. V záujme urýchlenia potrebných zmien už dnes investujeme do projektov energetickej transformácie.

V našich plánoch vychádzame z výhodnej polohy slovenskej prepravnej siete, ktorá pozostáva z viacerých paralelných plynovodných potrubí s veľkým priemerom, spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko. Modernizovaný koridor viacerých paralelných potrubí umožní postupný rozvoj prepravy vodíka popri tradičnej preprave zemného plynu.

EUSTREAM plánuje investície, vďaka ktorým budeme v horizonte niekoľkých rokov technologicky pripravení prepravovať zmes zemného plynu s maximálne 5 % -ným podielom vodíka.

Pre prepravu čistého vodíka plánujeme do budúcna vyčleniť samostatné potrubia, ktoré budú súčasťou európskej siete European Hydrogen Backbone s priamym prepojením na okolité krajiny. Na podporu tohto cieľa sme pripravili projekt H2 Infrastructure – Transmission Repurpose (H2I-TR), s ktorým sa uchádzame o status IPCEI (z angl. Important Projects of Common European Interest - Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu).

Zároveň plánujeme vlastnú produkciu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktorý budeme v prvej fáze využívať ako plyn na pohon kompresorov. Prvý takýto pilotný projekt sme pripravili pre kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch s možnosťou ďalšieho rozširovania. Pripravujeme aj ďalšie projekty zahrňujúce rozličné možnosti výroby a prepravy bezemisných plynov, vrátane spolupráce na projektoch výroby a prepravy vodíka vyrábaného zo zemného plynu so zachytávaním a skladovaním CO2 (CCS).

V oblasti energetickej transformácie presadzujeme zodpovedné riešenia, ktorých súčasťou je maximalizácia dekarbonizačného potenciálu zemného plynu v prechodnom období. Kým budú naplno dostupné nové kapacity zelenej energie, je správne nahrádzať najväčšie zdroje znečistenia zemným plynom, ako uhlíkovo menej náročnou alternatívou. Prechod od uhlia na rozumný mix zemného plynu a obnoviteľných zdrojov v súčasnej situácii predstavuje rýchle a účinné riešenie, ktoré okrem znižovania skleníkových plynov zásadne pomáha zlepšovať čistotu ovzdušia.

EUSTREAM je súčasťou viacerých medzinárodných partnerstiev pre rozvoj vodíka:

  • European Hydrogen Backbone
  • H2EU+Store, medzinárodné partnerstvo so zameraním na výrobu, prepravu, skladovanie a dodávku zeleného vodíka medzi RAG Austria AG, Bayerngas GmbH, bayernets GmbH, Eco-Optima LLC, Open Grid Europe GmbH, Eustream, NAFTA a.s., Gas Connect Austria GmbH a MND a.s., ktorého zámerom je urýchlenie rozvoja trhu s vodíkom v strednej Európe. Iniciatíva je štruktúrovaná ako integrovaný projekt, ktorý sa zameriava na celý hodnotový reťazec budúceho trhu s vodíkom (od výroby, prepravy a skladovania až po spotrebiteľský trh). Cieľom iniciatívy je postupné rozširovanie v rámci celého hodnotového reťazca, aby sa spojili sily, zdroje a know-how pre budúci rozvoj využitia vodíka.
  • Central European Hydrogen Corridor, spoločná iniciatíva prevádzkovateľov prepravných sietí zemného plynu z Nemecka (OGE), Českej republiky (NET4GAS), Slovenska (Eustream) a Ukrajiny (Gas TSO of Ukrajine), ktorej víziou je vybudovať vodíkovú „diaľnicu“ cez strednú Európu, ktorá bude slúžiť na prepravu vodíka z perspektívnych produkčných oblastí na Ukrajine cez Slovensko a Českú republiku do oblastí veľkého dopytu po vodíku v Nemecku.
  • Rozvoj najmodernejších zariadení na výrobu modrého vodíka na východe Slovenska; memorandum o spoločnom postupe medzi EPIF, Eustream, NAFTA a RWE Supply & Trading.
  • SunsHyne Corridor, spoločná iniciatíva prevádzkovateľov prepravných sietí zemného plynu z Talianska (Snam), Rakúska (TAG), Slovenska (Eustream), Českej republiky (NET4GAS) a Nemecka (OGE), ktorej ambíciou je umožniť prepravu vodíka z produkčných oblastí severnej Afriky do Nemecka a cez Taliansko, Rakúsko, Slovensko a Českú republiku.

Viac o projektoch energetickej transformácie nájdete na podstránke Rozvoj siete.