EUSTREAM pre klimatickú neutralitu

EUSTREAM podporuje klimatické ciele definované v Parížskej dohode a Európskej zelenej dohode. Chceme zodpovedne prispievať k tomu, aby bola Európa čo najskôr prvým klimaticky neutrálnym svetadielom.

Súčasťou riešenia bude postupný nárast využívania obnoviteľných a nízkoemisných plynov. V tomto procese chceme byť regionálnym lídrom, ktorý pomôže naštartovať rozvoj novej, vodíkovej ekonomiky. V záujme urýchlenia potrebných zmien už dnes investujeme do projektov energetickej transformácie.

V našich plánoch vychádzame z výhodnej polohy slovenskej prepravnej siete, ktorá pozostáva z viacerých paralelných plynovodných potrubí s veľkým priemerom, spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko. Modernizovaný koridor viacerých paralelných potrubí umožní postupný rozvoj prepravy vodíka popri tradičnej preprave zemného plynu.

EUSTREAM plánuje investície, vďaka ktorým budeme v horizonte niekoľkých rokov technologicky pripravení prepravovať zmes zemného plynu a  vodíka.

Pre prepravu čistého vodíka plánujeme do budúcna vyčleniť samostatné potrubia, ktoré budú súčasťou európskej siete European Hydrogen Backbone s priamym prepojením na okolité krajiny. Na podporu tohto cieľa sme pripravili pilotný projekt H2 Infrastructure – Transmission Repurpose (H2I-TR), ktorý sa stal súčasťou  v poradí tretieho zoznamu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií. Tento balík 33 projektov pod spoločným názvom IPCEI „Hy2Infra“, ktorý spoločne pripravilo a notifikovalo sedem členských štátov – Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Taliansko, a ktorý pokryje širokú časť vodíkového hodnotového reťazca, bol schválený rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 15. februára 2024 podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Európska komisia odobrila pre tieto projekty štátnu pomoc v celkovej výške 6,9 miliardy eur.

 

Zároveň plánujeme vlastnú produkciu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktorý budeme v prvej fáze využívať ako plyn na pohon kompresorov. Prvý takýto pilotný projekt sme pripravili pre kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch s možnosťou ďalšieho rozširovania. Pripravujeme aj ďalšie projekty zahrňujúce rozličné možnosti prepravy bezemisných plynov, vrátane spolupráce na projektoch výroby a prepravy vodíka vyrábaného zo zemného plynu so zachytávaním a trvalým uskladnením CO2 (CCS).

V oblasti energetickej transformácie presadzujeme zodpovedné riešenia, ktorých súčasťou je maximalizácia dekarbonizačného potenciálu zemného plynu v prechodnom období. Kým budú naplno dostupné nové kapacity zelenej energie, je správne nahrádzať najväčšie zdroje znečistenia zemným plynom. Prechod na rozumný mix zemného plynu a obnoviteľných zdrojov v súčasnej situácii predstavuje rýchle a účinné riešenie, ktoré okrem znižovania skleníkových plynov zásadne pomáha zlepšovať čistotu ovzdušia.

EUSTREAM je súčasťou viacerých medzinárodných partnerstiev pre rozvoj vodíka:

  • European Hydrogen Backbone
  • H2EU+Store, medzinárodné partnerstvo so zameraním na výrobu, prepravu, skladovanie a dodávku zeleného vodíka, uzavreté medzi spoločnosťami RAG Austria, Bayerngas, bayernets, Eco-Optima, OGE, EUSTREAM, NAFTA, Gas Connect Austria a MND, ktorého zámerom je urýchlenie rozvoja trhu s vodíkom v strednej Európe. Iniciatíva sa zameriava na celý hodnotový reťazec budúceho trhu s vodíkom (od výroby, prepravy a skladovania až po spotrebiteľský trh). Zámerom iniciatívy je postupné rozširovanie v rámci celého hodnotového reťazca s cieľom importovať zelený vodík z krajín s potenciálom vysokej produkcie zeleného vodíka (napríklad z Ukrajiny) do Rakúska a Nemecka s využitím uskladňovacích kapacít na pokrytie sezónneho dopytu.
  • Central European Hydrogen Corridor, spoločná iniciatíva prevádzkovateľov prepravných sietí zemného plynu z Nemecka (OGE), Českej republiky (NET4GAS), Slovenska (EUSTREAM) a Ukrajiny (Gas TSO of Ukrajine), ktorej zámerom je vybudovať vodíkovú „diaľnicu“ cez strednú Európu, ktorá bude slúžiť na prepravu vodíka z perspektívnych produkčných oblastí na Ukrajine cez Slovensko a Českú republiku až do oblastí očakávaného veľkého dopytu po vodíku v Nemecku.
  • Rozvoj najmodernejších zariadení na výrobu modrého vodíka na východe Slovenska; memorandum o spoločnom postupe medzi EPIF, Eustream, NAFTA a RWE Supply & Trading.
  • SunsHyne Corridor, spoločná iniciatíva prevádzkovateľov prepravných sietí zemného plynu z Talianska (Snam), Rakúska (TAG), Slovenska (EUSTREAM), Českej republiky (NET4GAS) a Nemecka (OGE), ktorej ambíciou je umožniť prepravu vodíka z produkčných oblastí severnej Afriky cez Taliansko, Rakúsko, Slovensko a Českú republiku do oblastí s očakávaným vysokým dopytom v Nemecku ako i v ďalších krajinách.
  • South – East European Hydrogen Corridor (SEEHyC) – spoločná iniciatíva podporovaná prevádzkovateľmi prepravných sietí z Nemecka (OGE), Českej republiky (NET4GAS), Slovenska (EUSTREAM), Maďarska (FGSZ), Rumunska (Transgaz), Bulharska (Bulgartransgaz) a Grécka (DESFA), ktorej cieľom je realizovať vodíkový koridor vedúci z perspektívnych produkčných oblastí do oblastí spotreby.

Viac o projektoch energetickej transformácie nájdete na podstránke Rozvoj siete.