EUSTREAM pre klimatickú neutralitu

EUSTREAM podporuje klimatické ciele definované v Parížskej dohode a Európskej zelenej dohode. Chceme zodpovedne prispievať k tomu, aby bola Európa čo najskôr prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Súčasťou riešenia bude postupný nárast využívania obnoviteľných a nízko-emisných plynov. V tomto procese chceme byť regionálnym lídrom, ktorý pomôže naštartovať rozvoj novej, vodíkovej energetiky. V záujme urýchlenia potrebných zmien už dnes investujeme do projektov energetickej transformácie.

V našich plánoch vychádzame z výhodnej polohy slovenskej prepravnej siete, ktorá pozostáva z viacerých paralelných plynovodných potrubí s veľkým priemerom, spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko a od budúceho roka aj Poľsko. Modernizovaný koridor viacerých paralelných potrubí umožní postupný rozvoj prepravy vodíka popri tradičnej preprave zemného plynu.

EUSTREAM plánuje investície, vďaka ktorým budeme v horizonte niekoľkých rokov technologicky pripravení vmiešavať do prepravnej siete do 5 % vodíka.

Pre prepravu čistého vodíka plánujeme do budúcna vyčleniť samostatné potrubia, ktoré budú súčasťou európskej siete European Hydrogen Backbone s priamym prepojením na okolité krajiny. Na podporu tohto cieľa sme vypracovali rozsiahly výskumno-vývojový projekt H2I-Transmission, s ktorým sme na začiatku roka 2021 uspeli na národnej úrovni a prihlásili ho do ďalšieho procesu v rámci dôležitých projektov Európskeho spoločného záujmu (IPCEI).

Zároveň plánujeme vlastnú produkciu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktorý budeme v prvej fáze využívať ako plyn na pohon kompresorov. Prvý takýto pilotný projekt sme pripravili pre kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch s očakávaním spustením výroby v roku 2023 a s možnosťou ďalšieho rozširovania. Pripravujeme aj ďalšie projekty zahrňujúce rozličné možnosti výroby a prepravy bezemisných plynov, vrátane spolupráce na projektoch výroby a prepravy vodíka vyrábaného zo zemného plynu so zachytávaním a skladovaním CO2 (CCS).

V oblasti energetickej transformácie presadzujeme zodpovedné riešenia, ktorých súčasťou je maximalizácia dekarbonizačného potenciálu zemného plynu v prechodnom období. Kým budú naplno dostupné nové kapacity zelenej energie, je správne nahrádzať najväčšie zdroje znečistenia zemným plynom, ako uhlíkovo menej náročnou alternatívou. Prechod od uhlia na rozumný mix zemného plynu a obnoviteľných zdrojov v súčasnej situácii predstavuje rýchle a účinné riešenie, ktoré okrem znižovania skleníkových plynov zásadne pomáha zlepšovať čistotu ovzdušia.

EUSTREAM je súčasťou viacerých medzinárodných partnerstiev pre rozvoj vodíka:

Viac o projektoch energetickej transformácie nájdete na podstránke Rozvoj siete.