Program súladu

Na splnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti unbundlingu EUSTREAM vypracoval, prijal a implementoval program súladu v zmysle § 58 odsek 1 písmeno a) zákona č. 251/2012 Z. z. z 31. júla 2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Program súladu stanovuje najmä:

  • Opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa prepravnej siete.
  • Konkrétne povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete zamerané na splnenie účelu programu súladu.

Návrh programu súladu prevádzkovateľ prepravnej siete EUSTREAM predložil na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý ho rozhodnutím zo dňa 18. júna 2013 schválil a k tomuto dňu program súladu aj nadobudol účinnosť. Následne spoločnosť EUSTREAM zabezpečila všetky potrebné kroky vedúce k dodržiavaniu programu súladu a sledovaniu jeho plnenia. Dohľad nad plnením programu je vykonávaný Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

EUSTREAM každoročne publikuje správu o napĺňaní opatrení stanovených v programe súladu. Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť Výročnej správy spoločnosti EUSTREAM.