Pripojenie k prepravnej sieti

Proces pripojenia do prepravnej siete je upravený primárne ustanoveniami vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2014 Z. z. zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom v znení neskorších predpisov.

Prepravný systém spoločnosti EUSTREAM je pripojený k distribučnej sieti spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., na niekoľkých prepojovacích bodoch a tiež k podzemným zásobníkom zemného plynu na území Slovenskej republiky.

Pripojenie plynárenských zariadení do prepravnej siete spoločnosti EUSTREAM sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k prepravnej sieti po splnení technických podmienok, obchodných podmienok a podmienok podľa osobitného predpisu (Zákon o energetike) pripojenia do prepravnej siete.

Podmienky pripojenia plynárenského zariadenia do prepravnej siete vrátane postupu pri predkladaní žiadosti o pripojenie do prepravnej siete, ako aj postupu pri uzatváraní zmluvy o pripojení do prepravnej siete sú integrálnou súčasťou Prevádzkového poriadku spoločnosti EUSTREAM.