Politika BOZP, kvality a ochrany životného prostredia

Pre bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prepravu zemného plynu zaviedla spoločnosť EUSTREAM jeden integrovaný systém manažérstva, ktorý zohľadňuje nielen kvalitu našich služieb, ale aj prístup k životnému prostrediu a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Integrovaný systém manažérstva zahŕňa a zjednocuje:

  • Systém manažérstva kvality (SMK)
  • Systém ochrany životného prostredia (SEM)
  • Systém energetického manažérstva (SEngM)
  • Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP)

Politika integrovaného systému manažérstva

Trvalá snaha spoločnosti EUSTREAM o zvyšovanie kvality a spoľahlivosti sa odrazila v certifikácii podľa ISO požiadaviek: Spoločnosť EUSTREAM je certifikovaná na plnenie požiadaviek štandardov ISO 14001 (SEM), ISO 45001 (SMBOZP) a ISO 50001(EnMS). Organizačná jednotka Údržba a opravy potrubí je navyše certifikovaná na plnenie požiadaviek štandardov ISO 9001 (SMK) a ISO 3834-2 (Kvalita zvárania):

Ochrana životného prostredia

V oblasti ochrany životného prostredia sa EUSTREAM zameriava na:

  • Riadenie odpadového hospodárstva s cieľom znížiť množstvo vyprodukovaných odpadov
  • Optimalizáciu potrieb v oblasti vodného hospodárstva
  • Intenzívnu starostlivosť o technický stav technologických zariadení s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov
  • Znižovanie hladiny hluku emitovaného v okolí kompresorových staníc