Prístup do prepravnej siete

Prepravnú kapacitu je možné rezervovať samostatne pre vstupné a výstupné body, a zároveň pre zmluvy s rôznou dĺžkou trvania od niekoľkých hodín až po niekoľko rokov. Tento prístup umožňuje zákazníkom vybudovať si svoje vlastné flexibilné a efektívne portfólio.

Prístup do prepravnej siete je umožnený záujemcom o prepravu v súlade s obchodnými a technickými podmienkami (sekcia Na stiahnutie).

 • Registrácia zákazníka
 • Registrácia zákazníka na rezervačných platformách
  • V prípade záujmu o rezerváciu prepravných kapacít na bodoch EU musí byť zákazník priamo registrovaný na príslušnej rezervačnej platforme (Prisma, RBP, GSA).
 • Zloženie finančnej zábezpeky v zmysle požiadaviek Prevádzkového poriadku
 • Objednanie prepravných kapacít
  • Splnením náležitostí vymenovaných hore je zákazník oprávnený rezervovať prepravné kapacity na vstupných a výstupných bodoch prepravnej siete
  • Pre vstup do systému a výstup z neho si zákazník môže zvoliť jeden z nasledujúcich vstupných/výstupných bodov:

   Bod

   Popis

   Spôsob prideľovania kapacít

   Platforma

   Domáci bod

   Virtuálny agregovaný prípojný bod k domácim zásobníkom a distribučnej sieti

   „First committed first served“

   Objednávacia EUSTREAM platforma

   Veľké Kapušany

   Hraničný bod medzi SK a UA

   „First committed first served“

   Objednávacia EUSTREAM platforma

   Budince

   Hraničný bod medzi SK a UA

   „First committed first served“

   Objednávacia EUSTREAM platforma

   Lanžhot

   Hraničný bod medzi SK a CZ

   Aukcie

   Prisma

   Baumgarten

   Hraničný bod medzi SK a AT

   Aukcie

   Prisma

   Veľké Zlievce

   Hraničný bod medzi SK a HU

   Aukcie

   RBP

   Výrava

   Hraničný bod medzi SK a PL

   Aukcie

   GSA

   • Objednaním prepravnej kapacity a následným potvrdením o pridelení prepravnej kapacity žiadateľovi je uzavretá čiastková zmluva, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť Rámcovej zmluvy
   • V prípade záujmu o služby spojené s prepravou na domáci bod a body s tretími krajinami môže uchádzač, ako alternatívu k uzatvoreniu rámcovej zmluvy, predložiť riadne podpísanú žiadosť o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu doručenú v papierovej forme spolu s vyplnenými registračnými formulármi a aktuálnym výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky
   • Všeobecné podmienky prepravy a pridelenia kapacít sú uvedené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti EUSTREAM
 • Nominácia prepravy a alokovanie prepravených množstiev
  • Držiteľ prepravnej kapacity má možnosť nominovať plyn na prepravu a užívateľ služby Title Transfer má právo zadávať obchodné oznámenia na prevod plynu medzi dvoma užívateľmi v rámci vyvažovacej zóny
  • Nominácie na prepravu a obchodné oznámenia je možné zadávať spôsobmi uvedenými v NC INT:
   • Interaktívne zadaním hodnôt prostredníctvom webu po prihlásení do zákazníckej zóny
   • Výmenou dokumentov využitím prenosového protokolu AS4. Podporované sú dokumenty vo formáte edig@s verzia 4.0 a edig@s verzia 5.1
  • Na bodoch EU je možné využívať jednostranné nominácie, pričom EUSTREAM plní funkciu pasívneho operátora prepravnej siete na všetkých EU bodoch
  • Pravidlá pre alokáciu prepravených množstiev na jednotlivých prepojovacích bodoch sú dohodnuté s príslušnými prevádzkovateľmi sietí a zásobníkov v prepojovacích dohodách. Konkrétne alokačné režimy sú uvedené v sekcii Zverejňovanie informácií, časť INT NC

Základná a druhotná legislatíva súvisiaca s cenovou reguláciou za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a publikačné povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych noriem sú v sekcii Plynárenská legislatíva.