Plány rozvoja siete

Desaťročný plán rozvoja siete pre Európsku Úniu

Požiadavky na vypracovanie Desaťročného plánu rozvoja siete pre Európsku Úniu (EÚ) vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn. Plán sa prijíma a publikuje každé dva roky v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSOG) a jeho cieľom je poskytnúť ucelené informácie o vývoji európskych prepravných sietí a identifikovať prípadné budúce investičné potreby. Plán musí obsahovať modelovanie integrovanej siete, vypracovanie scenárov, európsky výhľad primeranosti dodávok a hodnotenie odolnosti siete. Plán je k dispozícii len v anglickom jazyku.

Desaťročný plán rozvoja siete pre Európsku Úniu

Regionálne investičné plány

Prevádzkovatelia prepravných sietí v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 každé dva roky uverejnia regionálne investičné plány. Cieľom týchto plánov je priblížiť výhľad regionálnej plynárenskej infraštruktúry v súlade s Desaťročným plánom rozvoja siete pre EÚ, ktorý identifikuje a stanovuje potenciálne investície do plynárenských infraštruktúr. Všetky publikované materiály sú dostupné výlučne v anglickom jazyku.

V súčasnej dobe existuje šesť regionálnych zoskupení:
  • GRIP North-West
  • GRIP South
  • GRIP Central Eastern Europe (CEE)
  • GRIP BEMIP
  • GRIP Southern Corridor
  • GRIP South-North Corridor
V rámci regionálnych investičných plánov je spoločnosť EUSTREAM súčasťou dvoch regionálnych zoskupení:

Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti EUSTREAM

Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete v Slovenskej republike každoročne pripravuje prevádzkovateľ prepravnej siete v zmysle ustanovení § 59 Zákona o energetike s cieľom poskytnúť účastníkom trhu s plynom informáciu o plánovaných infraštruktúrnych plynárenských projektoch spoločnosti EUSTREAM. Plán obsahuje opis siete, scenár vývoja spotreby plynu v Slovenskej republike, ako aj opis účinných opatrení na zaručenie primeranosti siete a bezpečnosti dodávok plynu. Desaťročný plán uvádza aj hlavné časti prepravnej siete, ktoré je potrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich desiatich rokoch, spolu s predpokladanými termínmi ich realizácie. Všetky publikované dokumenty sú dostupné len v slovenskom jazyku.