PL-SK Interconnector

Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojilo tranzitné sústavy Poľska a Slovenska.

Cieľom integrácie plynovodných systémov Poľska a Slovenska, ako súčasti severojužného koridoru je zabezpečiť diverzifikáciu a stabilitu dodávok plynu v oboch krajinách, a tiež posilniť vývoj konkurenčného trhu s plynom v celom regióne. Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy otvorilo prístup poľským subjektom k dodávkam plynu z takzvaného južného koridoru, ktorý má dodávať zemný plyn z oblasti Kaspického mora, resp. k dodávkam LNG z Jadranského mora. Analyzované prepojenie, odhliadnuc od zabezpečenia prístupu k plynu na poľskom trhu, vrátane LNG, ponúka nielen slovenskému trhu ale i celému regiónu možnosť získavať dodávky komodity z oblasti Baltského mora ako i z nekonvenčných ložísk v Poľsku.

Projekt spoločného záujmu (PCI)

Projekt spoločného záujmu č. 6.2.1. Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí

Popis projektu a jeho potreba z hľadiska perspektívy energetickej politiky

Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí je súčasťou prioritného koridoru energetickej infraštruktúry Európskej únie s názvom Severojužné prepojenia plynovodov v strednej a juhovýchodnej Európe (NSI plyn východ). Cieľom projektu poľsko-slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí bolo vybudovať obojsmerný plynovod medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou s technickou kapacity 4,7 mld. m3/rok v smere z Poľska na Slovensko a 5,7 mld. m3/rok v smere zo Slovenska do Poľska. Plynovodné prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom zahŕňa vybudovanie nového cezhraničného plynovodu DN1000 s celkovou dĺžkou približne 164 km (z toho max. 103 km na slovenskej strane a 61 km na poľskej strane), a prepojilo tak prepravnú plynovodnú sieť Poľska a Slovenska. Tento obojsmerný plynovod spojil juhovýchodné Poľsko s kompresorovou stanicou Veľké Kapušany na východnom Slovensku. Súčasťou projektu je tiež vybudovanie pripojovacieho bodu pre nový plynovod v poľskej Strachocine a modifikácia existujúcej kompresorovej stanice Veľké Kapušany.

Výstavba projektu predstavuje dôležitý míľnik smerom k vybudovaniu dobre fungujúceho a plne integrovaného vnútorného trhu. Jeho dokončenie je významným krokom pre posilnenie stability Únie a lepšiu pripravenosť v prípade potenciálnych budúcich kríz, s cieľom zníženia závislosti na ruskom plyne pre členské štáty EÚ. Vybudovanie poľsko-slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí prispeje k vytvoreniu platformy pre konkurencieschopný a likvidný plynárenský trh, ktorý umožní vstup nových hráčov na trh, a posilneniu bezpečnosti a stability dodávok plynu pre príslušné krajiny, a v širšom kontexte aj pre celý región strednej a juhovýchodnej Európy, pričom predstavuje ďalší krok k zaisteniu implementácie severojužného prepojenia plynovodov v strednej a juhovýchodnej Európe (NSI plyn východ).

Projekt, konkrétne jeho fáza “Prípravné štúdie a inžinierske práce pre poľsko-slovenské prepojenie plynárenských prepravných sietí”, bol označený ako oprávnený pre získanie finančnej pomoci z programu CEF v oblasti energetiky zo dňa 21. novembra 2014. V novembri 2014 boli poľským aj slovenským energetickým regulačným úradom, v súlade s Nariadením EÚ č. 347/2013, ako aj Odporúčaním agentúry ACER č. 07/2013, vydané koordinované rozhodnutia o cezhraničnom rozdelení nákladov pre projekt poľsko-slovenského prepojenia. Vo februári 2017 projekt taktiež získal pozitívne hodnotenie EK pre finančnú podporu z CEF fondu pre realizáciu projektu.

Uvedenie plynovodu do komerčnej prevádzky bolo v roku 2022.

Kontaktné údaje realizátorov projektu

eustream, a.s.

Votrubova 11/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika
www.eustream.sk

Operator Gazociagów Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mszczonowska 4
02-337 Varšava
Poľská republika
www.gaz-system.pl