TAR NC

Informácie podľa čl. 29 a čl. 30 TAR NC

TAR NC

Popis

Link

Ďalšie informácie

Informácie, ktoré sa majú uverejniť pred každoročnou aukciou ročnej kapacity

Čl. 29
písm. a)

Informácie pri produktoch štandardnej kapacity pre pevnú kapacity (vyvolávacie ceny, multiplikačné koeficienty, sezónne faktoty atď.)

link

link

link

link

 

Čl. 29
písm. b)

Informácie pri produktoch štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu (vyvolávacie ceny a vyhodnotenie pravdepodobnosti prerušenia)

link

link

link

link

 

Informácie, ktoré sa majú uverejniť pred tarifným obdobím (relevantné pre obdobie začínajúce 1.1.2024)

Čl. 30
ods. 1
písm. a) bod i)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod ii)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod iii)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod iv)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod v)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. b)
bod i)

Informácie o povolených a/alebo cieľových výnosoch

link

 

Čl. 30
ods. 1
písm. b)
bod ii)

Informácie o medziročných zmenách výnosov

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod iii)

Informácie týkajúce sa nasl. parametrov: druhy aktív, náklady na kapitál, kapitálové a prevádzkové výdavky, stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti, inflačné indexy

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod iv) a v)

Informácie o výnosoch z prepravných služieb vrátane pomeru kapacita/komodita, pomeru vstup/výstup, pomeru vnútrosystémového/medzisystémového použitia

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod vi)

Informácie o zosúhlasení regulačného účtu v spojení s predošlým tarifným obdobím

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod vii)

Informácie o zamýšľanom použití aukčnej prémie

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. c)

Informácie týkajúce sa komoditných prepravných taríf uvedených v čl. 4 ods. 3 TAR NC

link

link

linkČl. 30
ods. 2)
písm. a)

Informácie o zmenách a trendoch v prepravných tarifách

link

linkČl. 30
ods. 2)
písm. b)

Informácie o použitom tarifnom modeli a vysvetlenie ako vypočítať prepravné tarify na aktuálne tarifné obdobie

linkArchív

Informácie k podnetom prijatých počas záverečnej konzultácie, ako aj ich zhrnutie, v zmysle čl. 26 ods. 3 sieťového predpisu TAR NC.

Rozhodnutie ÚRSO vo veci metodiky určovania referenčných cien za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, indikatívnych referenčných cien a úrovne multiplikačných koeficientov na regulačné obdobie začínajúce 1.januára 2022.
(Dokument je dostupný len v slovenskom jazyku)