Prieskum trhu v súvislosti so zvýšením kapacity na Lanžhote

Súbežne s procesom plánovania rozvoja prepravnej sústavy spoločnosť eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Odd. Sa, Vložka č. 3480/B, IČO: 35 910 712 (ďalej len „Eustream“), ako výlučný prevádzkovateľ prepravnej sústavy (TSO) s plynom v Slovenskej republike, vyhlasuje proces nezáväzného prieskumu trhu za účelom posúdenia trhového dopytu po cezhraničných kapacitách prepravnej sústavy (ďalej len „Prieskum trhu“).

Hlavným cieľom tohto procesu je vyhodnotenie potreby novej prepravnej kapacity medzi Slovenskou republikou a susednými trhmi za účelom identifikovania opatrení pre rozvoj prepravnej infraštruktúry, aby okrem iného došlo k zvýšeniu energetickej bezpečnosti a spoľahlivosti, nie len v Slovenskej Republike ale aj v celom regióne strednej a východnej Európy. V prípade, že vyhodnotenie trhového dopytu preukáže záujem o novú kapacitu, Eustream zanalyzuje ďalšie kroky a rozhodne či spustí rozvoj nového projektu. Následne Eustream oznámi svoje rozhodnutie príslušným účastníkom Prieskumu trhu.

Tento Prieskum trhu je zahájený ako reakcia na oficiálne výsledky obdobných prieskumov vykonaných trhovými prevádzkovateľmi v trhovej oblasti GASPOOL (more-capacity.eu) a českým prevádzkovateľom prepravnej sústavy (capacity4gas). Okrem iného, tieto prieskumy poukázali na potrebu rozšírenia prepravnej kapacity aj v rámci prepravnej sústavy spoločnosti Eustream.