SK / Transparency / Verejné konzultácie / Dokument záverečnej konzultácie

Dokument záverečnej konzultácie o informáciách uvedených v článku 26 ods. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu

Spoločnosť Eustream, na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, vyhlasuje záverečnú konzultáciu týkajúcu sa metodiky určovania referenčných cien za prístup do prepravnej siete a prepravu zemného plynu v Slovenskej republike v zmysle požiadaviek čl. 26 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo dňa 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu.

Spoločnosť Eustream vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa zapojili do tohto konzultačného procesu a zaslali svoje pripomienky k zverejnenému konzultačnému dokumentu. V súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 budú prijaté podnety po ukončení konzultácie zverejnené na webovej stránke spoločnosti eustream, a.s..


Súvisiace dokumenty