SK / Transparency / Rozvoj siete / Projekty prírastkovej kapacity / Ukončené / HU-SK-AT prepojenie / Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít

27.07.2018

Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0001/2018/P-EU zo dňa 27. júla 2018, ktorým schválil pre spoločnosť EUSTREAM uplatňovanie alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/Balassagyarmat a Baumgarten.

Na základe tejto skutočnosti, ako aj v súlade s článkom 28 (3) Nariadenia EÚ 2017/459, vyhlasuje spoločnosť EUSTREAM možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/Balassagyarmat (hranica HU/SK) a Baumgarten (hranica SK/AT) formou alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity (ďalej ako projekt HU-SK-AT) v súlade s podmienkami zadefinovanými v dokumente RULEBOOK – BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.

Všetky potrebné dokumenty týkajúce sa projektu HU-SK-AT (v anglickom jazyku)

egistrácia účastníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektu HU-SK-AT formou rezervácie prepravnej kapacity podľa alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity, bude prebiehať od 30. júla 2018 do 14. augusta 2018 podľa podmienok uvedených v dokumente RULEBOOK – BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.

Všetky udalosti