SK / Transparency / Verejné konzultácie / Verejná konzultácia podľa článku 4.2 INT NC k dodatku k pravidlám na IP Baumgarten so susednými operátormi prepravných sietí (“bTSO”)

01.08.2019

Verejná konzultácia podľa článku 4.2 INT NC k dodatku k pravidlám na IP Baumgarten so susednými operátormi prepravných sietí (“bTSO”)

Verejná konzultácia podľa článku 4.2 INT NC k dodatku k pravidlám na IP Baumgarten so susednými operátormi prepravných sietí (“bTSO”)

  • Publikované: 1. august 2019
  • Koniec konzultácie: 30. september 2019
  1. Podľa článku 3, c):

Prvý matchingový cyklus začína o 14:00 CET plynárenského dňa D-1. Nasledovný matchingový cyklus pre Renominácie beží na hodinovej báze. Posledný cyklus končí 03:00 hodiny pred koncom plynárenského dňa D.

Pri procedúre matchingu je EUSTREAM iniciujúcim systémovým operátorom; bTSO je prislúchajúcim systémovým operátorom.

Procedúra matchingu začína správou Forward Nomination Notice (12G), ktorú posiela bTSO EUSTREAMU, a ktorá obsahuje jednostranné aj obojstranné nominácie na báze všetkých užívateľských párov.

Pre každý užívateľský pár posiela EUSTREAM CMA správu Matching Notice (14G), ktorá obsahuje jednostranné aj obojstranné nominácie, táto správa Matching Notice (14G) obsahuje údaje za 24 hodín (s výnimkou 23/25 hodín v prípade zmeny letného a zimného času) a iba kladné čísla.

bTSO porovná na báze užívateľských párov hodinové hodnoty v poslednej Matching Notice (14G) správe prijatej od EUSTREAMU s hodinovými množstvami pre všetky zodpovedajúce užívateľské páry a pošle EUSTREAMU správu Matching Confirmation (16G) vrátane potvrdených hodinových množstiev príslušných užívateľských párov.

V prípade, že hodinové množstvá operátora bTSO sa líšia od množstiev v správe Matching Notice (14G) prijatej od EUSTREAMU, bTSO aplikuje princíp pravidla menšieho.

  1. Podľa článku 3, e):

Susední prevádzkovatelia prepravných sietí nastavia komunikačnú procedúru, ktorá zaručí rýchlu a simultánnu komunikáciu v prípade mimoriadnych udalostí.

Ak nie je dohodnuté inak, komunikácia medzi zúčastnenými prevádzkovateľmi prepravných sietí má byť vykonaná ako ústna komunikácia v anglickom jazyku pre informáciu, nasledovaná elektronickým písomným potvrdením.

Od prevádzkovateľa prepravnej siete postihnutého mimoriadnou udalosťou sa vyžaduje minimálne informovať užívateľov svojej prepravnej siete podľa bodov (b) a (c) tohto článku v prípade potenciálneho dopadu na ich potvrdené množstvá a susedného operátora prepravnej siete podľa bodov (a) a (c) tohto článku o výskyte mimoriadnej udalosti a poskytnúť všetky potrebné informácie o:

  • možnom dopade na množstvo a kvalitu plynu, ktorý môže byť prepravené cez prepojovací bod;
  • možnom dopade na potvrdené množstvá užívateľov siete aktívnych na postihnutom prepojovacom bode;
  • očakávanom a aktuálnom konci mimoriadnej udalosti.
Všetky verejné konzultácie