SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia k návrhu zmeny prepojovacej dohode uzatvorenej medzi FGSZ Ltd. a eustream, a.s.

Konzultácia k návrhu zmeny prepojovacej dohode uzatvorenej medzi FGSZ Ltd. a eustream, a.s.

Prevádzkovatelia prepravných sietí eustream,a.s. a FGSZ Ltd.  zverejňujú návrh zmeny prepojovacej dohody o preprave plynu cez prepojovací bod Veľké Zlievce – Balassagyarmat na verejnú konzultáciu.

Podľa čl. 4 ods.2 NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov, obaja prevádzkovatelia prepravných sietí vyzývajú užívateľov sietí, aby sa vyjadrili k navrhovanému zneniu nasledovných pravidiel:

  • pravidlá postupu párovania

Všetci účastníci trhu môžu podať svoje pripomienky alebo otázky zaslať na e-mailovú adresu: transmission@eustream.sk v slovenskom alebo anglickom jazyku do termínu ukončenia konzultácie.

Začiatok konzultácie: 15.2.2024
Koniec konzultácie: 16.4.2024

Po ukončení konzultácie FGSZ Ltd. and eustream, a.s. vyhodnotia podnety prijaté počas konzultácie a zohľadnia pripomienky užívateľov siete pri uzatváraní spomínanej prepojovacej dohody.

Pravidlá postupu párovania

  1. Ak sa strany nedohodnú inak, tak pre účely Párovania budú používať online komunikačný kanál pre výmenu údajov. AS4 bude použité ako komunikačný protokol a Edig@s verzia 5.1 alebo vyššia ako formát údajov. Množstvá budú vyjadrené ako hodinové hodnoty v kWh.
  2. FGSZ bude mať rolu Iniciujúceho TSO. Denne, nie neskôr ako 14:45 Plynárenského dňa D-1 FGSZ bude informovať EUS o množstvách nominovaných Shippermi Prepravnej siete FGSZ na prepravu cez Prepojovací bod pre nasledujúci Plynárenský deň, s odkazom na dohodnuté Vzťahy protistrán. Táto informácia bude založená na záväzných Nomináciách Shipperov FGSZ. Ak EUS neobdrží do 14:45 žiadnu informáciu Nominácie budú považované za nulové.
  3. EUS bude mať role Prislúchajúceho TSO. EUS vykoná Párovanie všetkých Shipperov pre účely zistenia, či množstvá, ktoré boli nominované Shippermi Prepravnej siete EUS na dodanie alebo odobranie na Prepojovacom bode, korešpondujú s množstvami nominovanými na odovzdanie alebo prebranie na Prepojovacom bode Shippermi Prepravnej siete FGSZ.