SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia trhu k prepojovacej dohode

29.07.2021

Konzultácia trhu k prepojovacej dohode medzi GAZ-SYSTEM S.A. and eustream, a.s.

Poľský a slovenský operátori prepravných sietí – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. and eustream, a.s. uzatvárajú prepojovaciu dohodu o preprave plynu cez prepojovací bod Výrava, ktorý po vybudovaní medzištátneho prepojenia spojí prepravný systém Poľska a Slovenska.

Podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/703 z 30 Apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov, obidvaja TSO vyzvú užívateľov sietí, aby sa vyjadrili k navrhovanému zneniu uvedených pravidiel:

  1. pravidlá postupu párovania,
  2. pravidlá prideľovania množstiev plynu,
  3. komunikačné postupy pre mimoriadne udalosti.

Všetci účastníci trhu sú vítaní podať svoje pripomienky a otázky zaslaním na e-mailové adresy:
transmission@eustream.sk a instrukcja@gaz-system.pl.

Publikované: 30.7.2021
Koniec konzultácie: 30.9.2021

Po ukončení konzultácie GAZ-SYSTEM S.A. and eustream, a.s. vyhodnotia podnety prijaté počas konzultácie a zohľadnia pripomienky užívateľov siete pri uzatváraní spomínanej prepojovacej dohody.

 

  1. Proces párovania

1.1.   Strany sa dohodli priradiť si role v procese párovania na IP Výrava nezávisle od smeru toku nasledovne:

  • prislúchajúci TSO: EUS,
  • iniciujúci TSO: GAZ-SYSTEM.

1.2.   Výmena informácií spojených s procesom párovania na IP Výrava bude prebiehať v súlade s formátom Edig@s.

1.3.   Strany sa dohodli, že Edig@s správy budú vymieňané prostredníctvom protokolu AS4. Alternatívne záložné riešenie budú Edig@s správy ako príloha e-mailu.

1.4.   GAZ-SYSTEM odošle DELORD so spracovanými hodnotami najneskôr 14:45 predchádzajúceho dňa a EUS odošle DELRES v nasledujúcej trištvrte hodine.

1.5.   V prípade renominácie GAZ-SYSTEM odošle na EUS DELORD najneskôr H0+45min (s renomináciou efektívnou nie skôr ako H0+2h), kde H0 znamená celú hodinu (od 16:00, D-1 do 03:00, dňa D), kedy je renominácia prijatá. EUS odošle DELRES najneskôr H0+1h30min ako odpoveď na každý DELORD prijatý od GAZ-SYSTEM alebo ako reakciu na akúkoľvek zmenu potvrdenej hodnoty.

1.6.   Ak neexistuje žiadna nová renominácia, žiadna ďalšia DELORD správa nebude odoslaná.

1.7.   V prípade renomimnácie sú v novom matchingu iniciovanom GAZ-SYSTEMom odoslané vždy všetky šiperské páry.

1.8.    V prípade, že GAZ-SYSTEM neodošle DELORD, EUS kontaktuje GAZ_SYSTEM, aby preveril dôvod. Ak problém nie je možné vyriešiť, posledné potvrdené hodnoty za každý shiperský kód z predchádzajúceho matchingového cyklu pre účely matchingu v tomto renominačnom cykle sa budú považovať za spracované hodnoty v DELORD správe GAZ-SYSTEMu.

1.9.   Ak strany zistia nejaké rozdiely v spracovaných hodnotách na IP Výrava v príslušných systémoch použijú pravidlo menšieho, t.j. potvrdená hodnota pre daný šiperský pár bude rovná menšej z dvoch spracovaných hodnôt. V prípade rôznych smerov spracovaných hodnôt pre daný šiperský pár potvrdená hodnota pre daný pár (ako výsledok pravidla menšieho) je nula. V prípade, že šiperský kód v DELORD správe nie je platný v systéme EUS, potvrdená hodnota pre tento šiperský pár je ako výsledok pravidla menšieho rovná nule (0).

1.10. V prípade, že nie je možná výmena údajov pre proces párovania použitím Edig@s formátu a AS4 komunikačného protokolu, tieto informácie si budú strany vymieňať e-mailom alebo inými prostriedkami.

2.     Pravidlá prideľovania

2.1.   Strany sa dohodli, že pridelené hodnoty sú rovné potvrdeným hodnotám.

3.     Komunikačné postupy v prípade mimoriadnych udalostí

3.1.   V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré sa vyskytnú na území ktorejkoľvek strany a môžu ovplyvniť tok plynu cez IP Výrava, príslušné dispečerské centrum je povinné čo najskôr notifikovať druhú stranu, berúc do úvahy sled krokov s vyššou prioritou bezpečnosti. Notifikácia má obsahovať nasledovné informácie:

3.1.1.  Charakter prípadu mimoriadnej udalosti;

3.1.2.  Dopad na objem plynu prepravovaný vez IP Výrava a očakávanú tlakovú úroveň;

3.1.3.  Možný dopad na potvrdené množstvá šiperov aktívnych na IP Výrava;

3.1.4.  Očakávané trvanie mimoriadnej udalosti vrátane odhadovaného času jej odstránenia.

3.2.    Informácie podľa predchádzajúceho článku budú následne potvrdené písomne e-mailom v dohodnutej forme.

3.3.   Ďalej sa strany čím skôr navzájom informujú telefonicky o:

3.3.1.  Akýchkoľvek zmenách v dohodnutých a prebiehajúcich opravných prácach,

3.3.2.  Dátumoch ukončenia opravných prác a mimoriadnych situácií v prepravnom systéme ktorejkoľvek strany, ktorých výsledkom je obmedzenie prepravnej kapacity cez IP Výrava,

3.3.3.  Akýchkoľvek spojeniach cezhraničného potrubia, ktoré môžu ovplyvniť prepravu plynu cez IP Výrava,

3.3.4.  Akýchkoľvek významných zmenách v parametroch kvality zemného plynu tečúceho smerom na IP Výrava.

3.4.    Informácie podľa predchádzajúceho článku budú následne potvrdené písomne.

3.5.   Dispečerské centrá sa minimálne raz za 4 hodiny, alebo na požiadanie druhej strany aj častejšie, navzájom informujú o postupe opravných prác a krokoch vedúcich k odstráneniu chýb, núdzových alebo mimoriadnych situácií.

3.6.   V prípade mimoriadnych udalostí sa strany informujú minimálne ústne anglicky a následne elektronickým potvrdením a koordinujú potrebné akcie s cieľom minimalizovať dopad takých udalostí na šiperov.

3.7.   Od strany postihnutej mimoriadnou udalosťou sa vyžaduje minimálne informovať svojich šiperov o informáciách podľa bodov b) a c) nižšie ak je možný dopad na ich potvrdené množstvá a susedného TSO podľa bodov a) a c) o výskyte takejto mimoriadnej udalosti a poskytnúť všetky potrebné informácie o:

  1. Možnom dopade na množstvo a kvalitu plynu prepravovaného cez IP Výrava,
  2. Možnom dopade na potvrdené množstvá šiperov aktívnych na IP Výrava,
  3. Očakávanom a aktuálnom konci mimoriadnej udalosti.

3.8.   Akákoľvek komunikácia v prípade mimoriadnych udalostí sa aplikuje bez ujmy na ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a jeho vykonávacích predpisov.

3.9.   V prípade mimoriadnej udalosti na IP Výrava alebo inde na prepravnom systéme niektorej strany budú strany spolupracovať na žiadosť druhej strany na báze primeraného úsilia na povolení odchýlky (smerom hore alebo dole) od dohodnutého plánu prepravy. V prípade mimoriadnej udalosti, kde strany nie sú schopné aplikovať postup párovania, budú sa strany kontaktovať čo najvhodnejším spôsobom s požiadavkou na okamžité kroky zamerané na minimalizáciu dopadov tejto mimoriadnej udalosti.  Množstvá pridelené príslušným šiperom počas doby trvania mimoriadnej udalosti budú definované ex-post a vzájomnou dohodou medzi stranami takým spôsobom, že ku všetkým šiperom všetkých strán bude pristupované nediskriminačne.

Všetky verejné konzultácie