SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia k prevádzkovému poriadku

Konzultácia k prevádzkovému poriadku

Konzultácia návrhu zmien Prevádzkového poriadku

Návrh zmien dokumentu „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prepravnej siete eustream,a.s., ustanovujúci obchodné podmienky pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti“ je vypracovaný v súlade s povinnosťou prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 15 ods.6 Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

V zmysle §19a ods.1 v súvislosti s § 19a ods. 2 Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá eustream,a.s., príslušný návrh zmien na konzultáciu:

Začiatok konzultácie: 27. október 2023
Koniec konzultácie:   13. november 2023

Pripomienky k navrhovaným zmenám je potrebné zaslať v slovenskom alebo anglickom jazyku na korešpondenčnú adresu prevadzkovyporiadok@eustream.sk.