SK / O nás / Médiá / Správy / Štúdia uskutočniteľnosti pre poľsko-slovenské plynovodné prepojenie

15.12.2011

Štúdia uskutočniteľnosti pre poľsko-slovenské plynovodné prepojenie

Eustream, slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu a jeho poľský partner, GAZ-SYSTEM S.A., začali verejné výberové konanie na výber dodávateľa štúdie uskutočniteľnosti prepojenia medzi prepravnými systémami Poľska a Slovenska. Verejné výberové konanie bude prebiehať v spolupráci oboch firiem.

„GAZ-SYSTEM S.A., spoločne so svojím slovenským partnerom, spoločnosťou eustream, a. s., má v úmysle aktívne sa podieľať na stanovení technických podmienok pre prepravu zemného plynu v strednej Európe. Preto sme sa rozhodli zrealizovať spoločnú štúdiu uskutočniteľnosti plánovaného poľsko-slovenského plynovodu. Prepojenie prepravných sietí krajín strednej Európy je krokom k trvalému rozvoju trhu s plynom v regióne a k zaisteniu bezpečnosti dodávok zemného plynu za konkurencieschopné ceny," vyhlásil Jan Chadam, predseda predstavenstva GAZ-SYSTEM S.A.

Obe spoločnosti očakávajú spolufinancovanie projektu z Európskej únie v rámci programu celoeurópskej energetickej siete (TEN-E – Trans-European Energy Network).

„Prepojenie bude súčasťou severojužného koridoru pre prepravu zemného plynu, ktorý má strategický význam nielen pre Slovensko a Poľsko. Projekt diverzifikuje plynárenské trasy a významným spôsobom prispeje k energetickej bezpečnosti celej Európskej únie. Ďalšia cezhraničná kapacita zvýši aj likviditu trhu s plynom“, povedal Andreas Rau, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Štúdia určí potrebné náležitosti pre projekt poľsko-slovenského prepojenia a poskytne informácie o všeobecných, technických, ekonomických a environmentálnych podmienkach, ako aj obmedzeniach, potrebných pre jeho uskutočnenie. Skladá sa z dvoch analýz. Prvá z nich bude špecifikovať podnikateľské prostredie pre tento projekt. Druhá analýza sa bude týkať otázok spojených s realizáciou projektu, napr.: podrobný technický popis, ekonomické predpoklady, identifikácia nákladov, ekonomické analýzy, hodnotenie projektu v súvislosti s ochranou životného prostredia a potenciálny časový harmonogram realizácie projektu.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojí tranzitné sústavy Poľska a Slovenska.

Bližšie informácie:
Partnermi projektu sú GAZ-SYSTEM – prevádzkovateľ poľského prepravného systému a spoločnosť eustream a.s. – prevádzkovateľ slovenského tranzitného systému. Poľsko-slovenské plynovodné prepojenie je súčasťou konceptu severojužného koridoru, ktorého cieľom je prepojiť prepravné siete krajín strednej a juhovýchodnej Európy a reprezentovať kľúčový prvok v procese vytvárania jednotného európskeho trhu s plynom v regióne strednej Európy a zaisťovať bezpečnosť dodávok zemného plynu. Predpokladom pre vybudovanie koridoru je pripojenie poľského LNG terminálu Świnoujście (s možným zdrojom dodávok z nórskeho pobrežia cez baltické potrubie) s plánovaným LNG terminálom na chorvátskom ostrove Krk (Adria LNG), prípadne aj s plánovaným plynovodom Nabucco cez prepojenie medzi Poľskom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom. Súčasťou koridoru budú mnohé medzinárodné aj domáce plynovody s novými i existujúcimi traťami vo všetkých krajinách v regióne.

Cieľom integrácie plynovodných systémov Poľska a Slovenska, ako súčasti severojužného koridoru je zabezpečiť požadované podmienky pre diverzifikáciu a stabilitu dodávok plynu v oboch krajinách, a tiež posilniť vývoj konkurenčného trhu s plynom v celom regióne. Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy môže otvoriť prístup poľským subjektom k dodávkam z takzvaného južného koridoru, ktorý má dodávať zemný plyn z oblasti Kaspického mora. Analyzované prepojenie, odhliadnuc od zabezpečenia prístupu k plynu na poľskom trhu, vrátane LNG, môže v budúcnosti ponúknuť slovenskému trhu možnosť získavať dodávky komodity z nekonvenčných ložísk v Poľsku. Na základe výsledkov tejto štúdie budú môcť účastníci projektu rozhodnúť o ďalších krokoch.
Všetky správy