SK / O nás / Médiá / Správy / Reorganizácia EPIF

12.04.2016

Reorganizácia EPIF

Energetický a průmyslový holding, a.s. (ďalej len „EPH”) a EP Infrastructure, a.s. (s predchádzajúcim obchodným menom CE Energy, a.s.; ďalej len „EPIF“) oznamujú dokončenie reorganizácie svojej skupiny, v rámci ktorej, okrem iného, spoločnosť EPIF (100% dcérska spoločnosť spoločnosti EPH) od spoločnosti EPH nadobudla 100% podiel v spoločnosti EPH Gas Holding B.V., ktorá nepriamo (prostredníctvom spoločností Seattle Holding B.V. a Slovak Gas Holding B.V.) drží 49% podiel (a manažérsku kontrolu) v spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., materskej spoločnosti spoločnosti eustream, a.s. (ďalej len „Eustream”).

NIE JE URČENÉ NA VŠEOBECNÉ UVEREJNENIE, PUBLIKÁCIU ANI DISTRIBÚCIU, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, V USA, AUSTRÁLII, KANADE ALEBO JAPONSKU, ANI V INEJ JURISDIKCII, KDE BY DISTRIBÚCIA TOHTO OZNÁMENIA BOLA PROTIPRÁVNA

Energetický a průmyslový holding, a.s. (ďalej len „EPH”) a EP Infrastructure, a.s. (s predchádzajúcim obchodným menom CE Energy, a.s.; ďalej len „EPIF“) oznamujú dokončenie reorganizácie svojej skupiny, v rámci ktorej, okrem iného, spoločnosť EPIF (100% dcérska spoločnosť spoločnosti EPH) od spoločnosti EPH nadobudla 100% podiel v spoločnosti EPH Gas Holding B.V., ktorá nepriamo (prostredníctvom spoločností Seattle Holding B.V. a Slovak Gas Holding B.V.) drží 49% podiel (a manažérsku kontrolu) v spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., materskej spoločnosti spoločnosti eustream, a.s. (ďalej len „Eustream”).
Spoločnosť EPIF rovnako oznamuje uverejnenie jej kombinovanej účtovnej závierky za roky 2015, 2014 a 2013 (ďalej len „Kombinované účtovné závierky”). Kombinovaná účtovná závierka prezentuje kombinované aktíva, záväzky a finančné výsledky činnosti spoločnosti EPIF a entít, ktoré tvoria súčasť jej skupiny po reorganizácii (t.j. vrátane aktív, záväzkov a výsledkov činnosti spoločnosti Eustream za príslušné obdobia). Kombinovaná účtovná závierka je dostupná na webovej adrese http://www.epinfrastructure.cz/en/investors/results-centre/.
Upozorňujeme, že finančná pozícia a finančné výsledky činnosti spoločnosti Eustream uvedené v Kombinovanej účtovnej závierke sa môžu líšiť od finančnej pozície a finančných výsledkov činnosti, ktoré spoločnosť Eustream môže uvádzať vo svojej individuálnej účtovnej závierke v dôsledku odlišností v účtovných postupoch a východísk použitých pri príprave takejto účtovnej závierky.

Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na predloženie ponuky na kúpu rovnako ako sa neuskutoční žiadny predaj cenných papierov uvedených v tomto oznámení v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej by taká ponuka, oznámenie alebo predaj boli protizákonné bez registrácie, výnimky z registrácie alebo kvalifikácie v zmysle právnych predpisov týkajúcich sa cenných papierov akejkoľvek jurisdikcie.
Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na predloženie ponuky na kúpu akýchkoľvek cenných papierov akejkoľvek osobe v Spojených štátoch amerických (vrátane ich území a teritórií, ktoréhokoľvek štátu Spojených štátov amerických a District of Columbia), Austrálii, Kanade alebo Japonsku, ani v akejkoľvek inej jurisdikcii, kde by takáto ponuka alebo výzva na predloženie ponuky bola protiprávna. EPH, EPIF ani Eustream neuskutočnili ani nezamýšľajú vykonať registráciu žiadnych svojich cenných papierov v zmysle zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933, v znení jeho dodatkov (ďalej len “Zákon o cenných papieroch”), ani v zmysle príslušných zákonov o cenných papieroch Austrálie, Kanady alebo Japonska, a žiadne takéto cenné papiere nemôžu byť ponúkané alebo predávané v Spojených štátoch amerických, Austrálii, Kanade alebo Japonsku bez registrácie alebo výnimky z registračnej povinnosti podľa Zákona o cenných papieroch alebo podľa príslušných zákonov o cenných papieroch Austrálie, Kanady alebo Japonska. EPH, EPIF ani Eustream nezamýšľajú realizovať verejnú ponuku žiadnych cenných papierov v Spojených štátoch amerických, Austrálii, Kanade ani Japonsku
Toto oznámenie je adresované a určené len osobám v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ktoré sú kvalifikovanými investormi v zmysle čl. 2 ods. 1 písmeno (e) Smernice o prospekte (Smernica 2003/71/ES, v platnom znení, vrátane Smernice 2010/73/EÚ) (ďalej len „Kvalifikovaní investori“). Okrem toho je v Spojenom kráľovstve toto oznámenie adresované a určené len Kvalifikovaným investorom, ktorí (i) sú osoby s odbornými skúsenosťami v oblasti investícií v zmysle čl. 19 ods. 5 vyhlášky z roku 2005 k zákonu o finančných službách a trhoch z roku 2000 (propagácia finančných služieb), v platnom znení (ďalej len „Vyhláška“), (ii) sú subjektmi s vysokým čistým imaním v zmysle čl. 49 ods. 2 písm. (a) až (d) Vyhlášky, alebo (iii) sú inými osobami, ktorým môže toto oznámenie byť inak v súlade so zákonom komunikované (všetky takéto osoby spoločne ďalej len „príslušné osoby“).
Na základe tohto oznámenia nie je možné konať a spoliehať sa naň (i) v Spojenom kráľovstve osobami, ktoré nie sú príslušnými osobami, a (ii) v ktoromkoľvek členskom štáte EHP okrem Spojeného kráľovstva osobami, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi. Akákoľvek investícia alebo investičná činnosť, ktorej sa toto oznámenie týka, je k dispozícii len príslušným osobám v Spojenom kráľovstve a Kvalifikovaným investorom v ktoromkoľvek členskom štáte EHP okrem Spojeného kráľovstva, a bude vyvíjaná vo vzťahu k takýmito osobám.

Všetky správy