SK / O nás / Médiá / Správy / Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSKAT

27.07.2018

Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSKAT

Spoločnosť eustream, a.s. vyhlasuje možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat (Hranica HU / SK ) a Baumgarten (Hranica SK / AT)

Vážený obchodný partner,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0001/2018/P-EU zo dňa 27.07.2018, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. uplatňovanie alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat a Baumgarten.

Na základe tejto skutočnosti, ako aj v súlade s článkom 28 (3) Nariadenia EÚ 2017/459, vyhlasuje spoločnosť eustream, a.s. možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat (Hranica HU / SK ) a Baumgarten (Hranica SK / AT) formou alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity (ďalej ako „projekt HUSKAT“) v súlade s podmienkami zadefinovanými v dokumente RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa projektu HUSKAT, sú k dispozícii na nasledovnej adrese (v anglickom jazyku).

Registrácia účastníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektu HUSKAT formou rezervácie prepravnej kapacity podľa alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity, bude prebiehať od 30.07.2018 do 14.08.2018 podľa podmienok uvedených v dokumente RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.

Všetky správy