SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream zvýšil objem prepravovaného plynu o 5 miliárd metrov kubických

11.05.2011

Eustream zvýšil objem prepravovaného plynu o 5 miliárd metrov kubických

Spoločnosť eustream, a.s. prepravila v roku 2010 spolu 71,4 miliardy m3zemného plynu, čo je o 5 miliárd m3 viac ako v roku 2009. Viac ako 90 % z prepraveného objemu smerovalo za hranice Slovenska. Od začiatku tranzitu cez územie Slovenska pred 40 rokmi Eustream prepravil už viac ako 2 bilióny m3 zemného plynu. Spoločnosť Eustream dosiahla v roku 2010 pozitívne hospodárske výsledky, a to i napriek pretrvávajúcim následkom globálnej ekonomickej krízy.

Zodpovedným prevádzkovaním vysokotlakovej prepravnej siete si Eustream zachoval pozíciu najväčšej „diaľnice“ pre prepravu ruského zemného plynu do Európy. „Úspešne sme naplnili naše poslanie byť mostom do EÚ a zároveň stabilným plynárenským uzlom strednej Európy. Dokázali sme zlepšiť aj našu finančnú výkonnosť,“ zdôraznil predseda predstavenstva Eustreamu, Antoine Jourdain.

Eustream sa v maximálne možnej miere prispôsobil meniacim sa špecifikám a potrebám trhu. Prejavilo sa to aj vo zvýšení počtu krátkodobých cezhraničných transakcií medzi obchodnými miestami v Európe. Kým predtým bola preprava postavená hlavne na veľkých kontraktoch na dlhšie obdobie, dnes má Eustream aj desiatky menších zmluvných partnerov, ktorí však v kratšom horizonte spolu prepravujú veľké objemy. Prirodzeným záujmom spoločnosti Eustream je tento vývoj ďalej posilňovať, čo je aj dôvodom pre rozšírenie obchodnej ponuky o ďalšie nové služby a produkty tak, aby prepravná sieť na Slovensku ponúkala otvorenému trhu oveľa všestrannejšie možnosti využitia. Táto ambícia sa premietla do iniciatív spojených s budovaním cezhraničných plynovodných prepojení, ako aj do modernizácie a technologického redizajnu prepravnej sústavy.

Bezpečnosť a spoľahlivosť je na prvom mieste

Eustream prispieva k bezpečným a spoľahlivým dodávkam zemného plynu do strednej a západnej Európy neustálou modernizáciou infraštruktúry. „Cítime zodpovednosť za budúcnosť. V nasledujúcich piatich rokoch preto spoločnosť Eustream plánuje investovať viac ako 400 miliónov eur, z ktorých veľká časť je určená na nové a ekologické technológie. Cieľom je minimalizovať vplyv prevádzky prepravného systému na životné prostredie a zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť našich zariadení,“ dodal člen predstavenstva spoločnosti Eustream, Andreas Rau.

Eustream si uvedomuje dôležitosť stopercentne spoľahlivých technických zariadení, ktoré tvoria prepravný systém. „V roku 2010 preto spoločnosť posilnila spoľahlivosť a bezpečnosť siete uvedením dvoch nových 31 MW kompresorov od GE Oil & Gas do prevádzky na kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch. Zároveň sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou Rolls Royce na dodávku dvoch ďalších strojov, ktoré budú inštalované vo Veľkých Zlievcach,“ vysvetlil Pavol Janočko, generálny riaditeľ Eustreamu. Spoločnosť pokračuje vo zvyšovaní bezpečnosti a diverzifikácii dodávok plynu a v súčasnosti je schopná zabezpečiť režim reverzného toku tak v rámci Slovenska, ako aj na hraniciach s rakúskym (Baumgarten) či českým (Lanžhot) prevádzkovateľom prepravnej siete.

Eustream posilňuje cezhraničné prepravné kapacity

Zabezpečením reverzného toku sa cezhraničné aktivity spoločnosti Eustream nekončia. Spoločnosť kontinuálne podporuje nové možnosti pripojenia na vznikajúce prepravné plynárenské siete a trasy, nakoľko si uvedomuje ich nevyhnutnosť v medzinárodnom a bezpečnostnom kontexte. Dôležitým predpokladom pre diverzifikáciu zdrojov a trás je zabezpečenie prepojenia Sever – Juh. Mimoriadny význam má v tejto súvislosti slovensko-maďarská trasa.

Projekt plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom sa v roku 2010 dostal do záverečnej fázy príprav. Plánovaný plynovod s dĺžkou približne 115 kilometrov by mal spojiť slovenský vysokotlakový plynovod pri obci Veľké Zlievce s maďarskou prepravnou sieťou pri obci Vecsés na predmestí Budapešti. „Prepojenie s maďarskou plynárenskou sústavou nielen diverzifikuje trasy a posilní bezpečnosť celého stredoeurópskeho regiónu, ale projekt umožní aj budúce prepojenie s pripravovanými európskymi plynárenskými projektmi ako Nabucco, South Stream alebo s LNG terminálom v Chorvátsku,“ vysvetľuje význam projektu predseda predstavenstva Eustream, Antoine Jourdain. Podobný názor má aj Európska únia, ktorá projekt finančne podporila v rámci Európskeho energetického programu pre oživenie. Intenzívna spolupráca pokračuje aj s Českou republikou a Poľskom.

Tretí energetický balíček

Najväčšie organizačné zmeny Eustream podstúpil v rámci implementácie tzv. 3. energetického balíčka. Jeho cieľom je posilniť nezávislosť prevádzkovateľov plynárenských prepravných sietí od spriaznených obchodných spoločností vo vertikálne integrovaných podnikoch. Nové pravidlá európskej smernice musia uviesť energetické spoločnosti do praxe najneskôr 3. marca 2012. Eustream je momentálne v záverečnej fáze úplného administratívneho, obchodného a právneho odčlenenia od materskej spoločnosti SPP, teda už o niekoľko mesiacov sa stane úplne nezávislým prepravcom plynu s vlastnými ľudskými a finančnými zdrojmi.

Už v súčasnosti Eustream umožňuje všetkým svojim zákazníkom transparentný a nediskriminačný prístup do prepravnej siete. Spoločnosť v roku 2010 vyhovela všetkým žiadostiam o prístup, pričom tento cieľ si stanovila aj do budúcnosti. Eustream vyvíja investičné a technické opatrenia smerujúce k modernizácii siete a pracuje na rozšírení ponuky svojich produktov. Pri svojej činnosti sa v každom kroku zameriava na neustále zvyšovanie kvality služieb pre svojich zákazníkov – shipperov, od prvého kontaktu až po každodenný výkon dispečerských činností. Obchodnými partnermi Eustreamu sú významné energetické spoločnosti z členských aj nečlenských krajín EÚ.

Ekonomické a finančné výsledky

Rok 2010 priniesol spoločnosti Eustream významný rozvoj obchodných aktivít. Hlavným zdrojom tvorby výnosov bolo kontrahovanie prepravných kapacít. Zisk spoločnosti medziročne vzrástol o viac ako sto miliónov eur.


Porovnanie výnosov, nákladov a zisku (v mil. eur)

 

2010

2009

Výnosy z predaja služieb

826,47

742,91

Prevádzkové náklady

-593,05

-646,72

Zisk z finančnej činnosti pred zdanením

0,78

1,16

Zisk pred zdanením

234,20

97,35

Daň z príjmu

-45,91

-18,68

Zisk po zdanení

188,29

78,67

Všetky správy