SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream sprístupnil aplikáciu eVyjadrenia pre stavebné konanie

14.12.2016

Eustream sprístupnil aplikáciu eVyjadrenia pre stavebné konanie

Spoločnosť Eustream sprístupnila verejnosti portál eVyjadrenia, prostredníctvom ktorého môže fyzická alebo právnická osoba požiadať o vyjadrenie potrebné pre stavebný úrad, či plánovaná stavba nezasahuje do bezpečnostného alebo ochranného pásma prepravnej siete spoločnosti Eustream.

Spoločnosť Eustream sprístupnila verejnosti portál eVyjadrenia, prostredníctvom ktorého môže fyzická alebo právnická osoba požiadať o vyjadrenie potrebné pre stavebný úrad, či plánovaná stavba nezasahuje do bezpečnostného alebo ochranného pásma prepravnej siete spoločnosti Eustream.

Aplikácia je prístupná na stránke www.eustream.sk v sekcii Najčastejšie odkazy (Vyjadrenia pre stavebné povolenie). Vyjadrenie bude doručené žiadateľovi podľa výberu buď elektronicky (ako dokument PDF pripravený na stiahnutie) alebo elektronicky a poštou, pričom elektronické vyjadrenie má rovnaké právne účinky ako listinná podoba zaslaná poštou.

Žiadosť bude vybavená najneskôr v zákonnej lehote 30 dní odo dňa prijatia žiadosti, v prípade nezasahovania do bezpečnostného a ochranného pásma spravidla do 24 hodín (v prípade elektronického doručenia). Po doručení notifikačného e-mailu od spoločnosti Eustream bude môcť žiadateľ prevziať vyjadrenie prostredníctvom aplikácie vo formáte PDF.

Bezpečnostné a ochranné pásma plynárenských zariadení
Ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení a priamych plynovodov stanovuje § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov, zatiaľ čo bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.
Všetky správy