SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream publikoval výsledky za rok 2012

12.06.2013

Eustream publikoval výsledky za rok 2012

V roku 2012 spoločnosť Eustream prepravila 56,5 miliardy metrov kubických zemného plynu, čo je o 17,5 miliardy metrov kubických menej ako v roku 2011. Zníženie objemu prepravy zapríčinilo dobudovanie konkurenčného plynovodu Nord Stream, ale aj celkový pokles vývozu ruského zemného plynu do Európskej únie. Spoločnosť počas roka prijala viacero opatrení na zefektívnenie prevádzky.

Zdrojom výnosov v roku 2012 bolo predovšetkým kontrahovanie prepravných kapacít. Popri dlhodobom kontrakte, ktorý zaručuje Eustreamu príjmy do roku 2028, významne rastie aj počet zmlúv týkajúcich sa krátkodobých a cezhraničných transakcií medzi európskymi obchodnými uzlami – tzv. hubmi. Najväčší podiel prepravy (viac ako 90 %) bol aj v roku 2012 zrealizovaný pre zahraničných zákazníkov.

Rast spoločnosti podporila aj akvizícia 15% podielu v CEGH (Central European Gas Hub) v septembri 2012. CEGH je významnou stredoeurópskou platformou pre obchodovanie s plynom a zároveň prevádzkovateľom virtuálneho obchodného bodu pre Rakúsko.

V roku 2012 spoločnosť uskutočnila aj významné zmeny vyplývajúce z tretieho energetického balíčka. V súlade s novým energetickým zákonom a schváleným modelom odčlenenia pokračovala príprava na certifikáciu Eustreamu ako nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete (ITO).

Tomáš Mareček, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream:

„Eustream má za sebou úspešný a náročný rok, ktorý priniesol vynikajúci hospodársky výsledok. Okrem bežnej prevádzky a komerčných aktivít bolo potrebné sústrediť pozornosť na unbundling a implementáciu opatrení, ktoré vyžaduje nová energetická legislatíva. Pokračovali sme aj v optimalizácii prepravného systému a investovali do modernizácie infraštruktúry a zelených technológií. Z pohľadu akcionára sú dôležité tie projekty, ktoré zvyšujú efektivitu fungovania prepravnej sústavy a prinášajú hodnotu. Takým je napríklad výstavba nových turbosústrojov vo Veľkých Zlievcach alebo slovensko-maďarské prepojenie, od ktorého v budúcnosti očakávame významný obchodný prínos.“

Ekonomická a finančná výkonnosť
V roku 2012 dosiahli výnosy z predaja služieb spoločnosti Eustream objem 785,07 milióna eur, čo oproti minulému roku znamená pokles o 17,32 milióna eur. Hlavným zdrojom tvorby výnosov bolo kontrahovanie prepravných kapacít. Prevádzkové náklady dosiahli výšku 453,62 milióna eur, v porovnaní s rokom 2011 poklesli o 119,49 milióna eur. Ťažisko tvorili náklady na služby, spotrebu zemného plynu, materiálu a energií a osobné náklady. V roku 2012 vykázala spoločnosť Eustream zisk pred zdanením vo výške 333,06 milióna eur, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje nárast o 102,03 milióna eur. Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku 67,12 milióna eur. 
Preprava zemného plynu (v mld. m3)

2012 – 56,5
2011 – 74,0
2010 – 71,4
2009 – 66,4
2008 – 76,2


Rozvoj prepravnej siete
Eustream dlhodobo investuje do modernizácie infraštruktúry a environmentálnych technológií. Cieľom je minimalizovať vplyv činnosti prepravného systému na životné prostredie a zvýšiť spoľahlivosť, bezpečnosť a efektívnosť prepravy. Investície smerujú do výmeny zastaraných zariadení, do modernizácie existujúcich jednotiek, do technických úprav usporiadania a nastavenia celého prepravného systému tak, aby Eustream flexibilne reagoval na zmeny požiadaviek na prepravovaný objem plynu. 

V roku 2012 spoločnosť Eustream realizovala desať plánovaných projektov zameraných na rozvoj prepravného systému. Najvýznamnejšiu rozvojovú investíciu predstavoval projekt inštalácie tandemových turbosústrojov na kompresorovej stanici Veľké Zlievce. V kategórii rozvoj je na najbližšie obdobie rozpracovaných 9 projektov s celkovým plánovaným rozpočtom 164,38 milióna eur.

Všetky správy