SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream prepravil minulý rok takmer 60 miliárd m3 plynu

01.07.2014

Eustream prepravil minulý rok takmer 60 miliárd m3 plynu

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream v roku 2013 prepravila 58,5 miliárd m3 plynu a dosiahla čistý zisk vo výške takmer 320 miliónov eur (319 362 000). Zisk pred zdanením bol vo výške 406 143 000 eur.

Zdrojom výnosov v roku 2013 bolo predovšetkým kontrahovanie prepravných kapacít. Popri dlhodobom kontrakte, ktorý zaručuje Eustreamu príjmy do roku 2028, významne rastie aj počet zmlúv týkajúcich sa krátkodobých a cezhraničných transakcií medzi európskymi obchodnými uzlami – tzv. hubmi.

Preprava zemného plynu

V roku 2013 pokračoval dopyt po vyššej flexibilite prepravných služieb. Eustream zaregistroval viac ako päťsto nových potvrdených rezervácií prepravných kapacít a za obdobie január – december 2013 vyše šesťsto aktívnych zmlúv na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. Počas roku 2013 spoločnosť prepravila 58,5 miliardy metrov kubických zemného plynu, čo v energetických jednotkách zodpovedá 614,25 terrawatthodinám. Najväčší podiel prepravy, viac ako 90 %, bol zrealizovaný pre medzinárodných zákazníkov - užívateľov prepravnej siete na Slovensku aj obchodníkov s plynom pôsobiacich v rôznych európskych krajinách.
Popri stabilných dlhodobých kontraktoch významne narastá počet zmlúv týkajúcich sa krátkodobých a cezhraničných transakcií medzi obchodnými uzlami (hubmi) v stredoeurópskom regióne, ako aj kontraktov súvisiacich s liberalizáciou domáceho slovenského trhu s plynom.

Preprava zemného plynu (v miliardách m3)
2008 – 76,2
2009 – 66,4
2010 – 71,4
2011 – 74,0
2012 – 56,5
2013 – 58,5


Preprava zemného plynu (v TWh)
2008 – 792,48
2009 – 690,56
2010 – 742,56
2011 – 769,60
2012 – 587,60

Ekonomická a finančná výkonnosť

V roku 2013 spoločnosť Eustream vygenerovala výnosy z predaja služieb vo výške 696,98 milióna eur, čo v porovnaní s minulým rokom znamená pokles o 88,09 milióna eur. Príčinou poklesu boli zmeny v objemoch zakontrahovaných prepravných kapacít ako zdroja výnosov. Prevádzkové náklady boli za rok 2013 vykázané na úrovni 293,20 milióna eur.
V porovnaní s rokom 2012 ide o pokles vo výške 160,42 milióna eur, čo je spôsobené ukončením zmluvy o prenájme plynárenského majetku, ktorý sa od 28. februára 2013 nachádza vo vlastníctve Eustreamu. Zisk z finančných činností dosiahol za rok 2013 výšku 2,36 milióna eur, čím vzrástol oproti minulému roku o 0,75 milióna eur.
V roku 2013 vykázala spoločnosť Eustream podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) tak, ako boli schválené na použitie v Európskej únii, zisk pred zdanením vo výške 406,14 milióna eur, čo je v porovnaní s minulým rokom viac o 73,08 milióna eur. Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 86,78 milióna eur a zisk po zdanení 319,36 milióna eur.

Porovnanie výnosov, nákladov a zisku (v miliónoch eur)
2013 2012
Výnosy z predaja služieb 696,98 785,07
Prevádzkové náklady (293,20) (453,62)
Výnosy/(náklady) na financovanie 2,36 1,61
Zisk pred zdanením 406,14 333,06
Daň z príjmov (86,78) (67,12)
Zisk za obdobie 319,36 265,94
 
Rozvoj prepravnej siete

Eustream dlhodobo investuje do modernizácie infraštruktúry a environmentálnych technológií. Cieľom je minimalizovať vplyv činnosti prepravného systému na životné prostredie a zvýšiť spoľahlivosť, bezpečnosť a efektívnosť prepravy. Investície smerujú do výmeny zastaraných zariadení, do modernizácie existujúcich jednotiek, do technických úprav usporiadania a nastavenia celého prepravného systému tak, aby Eustream flexibilne reagoval na zmeny požiadaviek na prepravovaný objem plynu.Všetky správy