SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream – nový názov pre „diaľnicu“ zemného plynu do Európy

29.04.2008

Eustream – nový názov pre „diaľnicu“ zemného plynu do Európy

Bratislava, 29. apríla 2008: 1. januára 2008 spoločnosť SPP – preprava, a. s., zmenila svoj názov na eustream, a. s. Spoločnosť v roku 2007 prepravila 72, 8 miliárd metrov kubických zemného plynu, čo predstavuje 1/7 spotreby zemného plynu v Európskej únii. Eustream tak potvrdil svoju pozíciu jedného z najväčších prevádzkovateľov prepravnej siete v EÚ.

Víziou spoločnosti Eustream je udržať si pozíciu kľúčového hráča v preprave zemného plynu v Európe. „V súlade s tým sme posúdili aj našu komunikačnú stratégiu a v druhej polovici roka 2007 sme naštartovali proces re-brandingu s cieľom zvýrazniť náš profil v medzinárodnej komunikácii. Výsledkom týchto aktivít bola zmena obchodného mena našej spoločnosti z “SPP – preprava, a. s.” na “eustream, a. s.” k 1. 1. 2008. Nová značka má posilniť pozíciu spoločnosti na európskom prepravnom trhu a zvýrazniť skutočnosť, že Slovensko je „diaľnicou“ pre ruský zemný plyn na európske trhy,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Eustream Andreas Rau.

Eustream dosiahol zisk 3,1 miliardy SKK
Spoločnosť Eustream hospodárila v roku 2007 podľa slovenských účtovných štandardov (SÚŠ) so ziskom po zdanení vo výške 3,1 mld. Sk. Štruktúra výnosov a nákladov v rokoch 2007 a 2006 nie je porovnateľná, nakoľko ide o polrok a rok samostatného pôsobenia spoločnosti Eustream*. Navyše na výsledky roka 2006 mal silný dopad jednorazový vplyv právneho odčlenenia. Hospodárenie v roku 2007 významne ovplyvnil vývoj na devízovom trhu. V prvom rade to bolo viac ako 16 % medziročné posilnenie slovenskej koruny voči americkému doláru. Sila koruny znamenala nepriaznivý vplyv na príjmy spoločnosti, ktoré sú do veľkej miery určované v amerických dolároch. Tento vplyv spoločnosť eliminovala úspešným hedgingom.

Eustream prepravil 1/7 európskej spotreby zemného plynu
V minulom roku prepravila spoločnosť Eustream 72,8 miliárd metrov kubických zemného plynu, čo predstavuje 1/7 spotreby zemného plynu v Európe. Celkový objem prepraveného zemného plynu potvrdzuje pozíciu spoločnosti Eustream ako jedného z kľúčových prevádzkovateľov prepravných sietí v Európe. Na výšku prepraveného objemu však začínajú mať výrazný vplyv klimatické zmeny. V porovnaní s rokom 2006 objemy prepraveného zemného plynu klesli o 1,4 %, čo bolo dôsledkom mimoriadne teplého počasia počas prvého štvrťroka 2007. „Nanajvýš dôležité je, že to bol ďalší rok bezpečnej a spoľahlivej prepravy zemného plynu, ktorú sme ako službu poskytli našim zákazníkom bez akéhokoľvek výpadku dodávok,“ uviedol Andreas Rau.

Eustream investuje do bezpečnosti a spoľahlivosti
Medzi novinky zlepšovania parametrov prepravnej siete budú patriť projekt automatizácie riadenia prepravnej siete z dispečerského strediska v Ivanke pri Nitre a zvýšenie kompresného pomeru na kompresorovej stanici Veľké Kapušany. Oba projekty sa uskutočnia na prelome rokov 2008/2009 a po nich spoločnosť pristúpi k systematickému re-inžinieringu ostatných kompresorových staníc. Súčasťou re-inžinieringových aktivít bude tiež zavádzanie čistých technológií.
Ďalším investičným projektom Eustreamu, ktorým spoločnosť zvyšuje bezpečnosť dodávok zemného plynu na európske trhy, je posilnenie prepojenia plynovodu Vysoká na Morave - Baumgarten an der March. Ide o spoločný projekt spoločností Eustream a OMV Gas GmbH a jeho realizácia sa začala v roku 2007. Jeho cieľom je v krátkej budúcnosti dosiahnutie zvýšenej priepustnosti zemného plynu na hraničnej preberacej stanici Baumgarten.

Dlhodobé partnerstvá sú naďalej kľúčové pre bezpečnosť dodávok zemného plynu
Diverzifikácia prepravných sietí je súčasťou európskej politiky zameranej na zvyšovanie bezpečnosti dodávok zemného plynu. V dôsledku neustále rastúcej konkurencie na medzinárodnom prepravnom trhu bude upevnenie vzťahov s tradičnými obchodnými partnermi prostredníctvom dlhodobých záväzkov jedným z najväčších výziev spoločnosti. V rámci roka 2008 Eustream očakáva uzavretie nového dlhodobého kontraktu na prepravu zemného plynu s najvýznamnejším užívateľom prepravnej siete na Slovensku, ruskej spoločnosti Gazprom Export. V záujme oboch strán je taká dohoda s platnosťou od 1. 1. 2009, ktorá by znamenala stabilitu a prehľadnosť na najbližšie dve dekády.

Okrem tradičnej prepravy zemného plynu cez slovenský prepravný systém zaznamenal Eustream významný nárast počtu užívateľov siete, ktorí sa zaujímajú o krátkodobé prepravné kontrakty. Eustream eviduje zvýšený záujem o takýto typ zmluvných vzťahov, ktorý signalizuje rozvoj cezhraničného obchodu so zemným plynom v našom regióne.

Eustream podporuje efektívne právne členenie
Spoločnosť zároveň čelí výzvam, ktoré vyplývajú z tzv. tretieho energetického balíčka Európskej komisie (EK). EK v ňom predstavila nové požiadavky týkajúce sa pravidiel na spoločnom trhu s energiami. „Spolu s kolegami a expertmi z oblasti energetiky v Európe sa domnievame, že EK by mala podporiť európskych kľúčových hráčov a tým pomôcť vylepšiť vyjednávaciu pozíciu s najvýznamnejšími producentmi zemného plynu. Zároveň si uvedomujeme, že konkurencia je dôležitá pre konečných spotrebiteľov a plne podporujeme cestu efektívneho právneho členenia tak, ako ju zastáva Slovensko a ďalšie európske krajiny. Veríme, že verejná diskusia k tomuto problému pomôže nájsť riešenie, s ktorým budú spokojní všetci,“ uviedol člen predstavenstva a od 1. 7. 2008 nastupujúci predseda Predstavenstva Eustream Christophe Poillion.
 

 
2006
júl až december
2007
január až december
Absolútny rozdiel
2007-2006
Prevádzkové výnosy 14,5 27,6 13,1
Prevádzkové náklady -10,0 -24,0 -14,0
Prevádzkový výsledok 4,5 3,6 -0,9
Finančné výnosy 0,3 0,9 0,6
Finančné náklady -0,8 -0,6 0,2
Výsledok z finančných operácií -0,5 0,3 0,8
Daň z príjmu -0,2 -0,8 -0,6
Zisk po zdanení 3,8 3,1 -0,7


* Činnosť prepravy zemného plynu bola do 30. 6. 2006 súčasťou hospodárenia SPP, a. s. Na základe požiadaviek slovenskej a európskej legislatívy boli prepravné činnosti od 1. 7. 2006 právne odčlenené do samostatnej dcérskej spoločností SPP – preprava, a. s. Štruktúra výnosov a nákladov nie je plne porovnateľná, nakoľko ide o pol rok a rok samostatného pôsobenia spoločnosti Eustream. Medziročne sú tak porovnávané hospodárske výsledky, ktoré spoločnosť dosiahla v roku 2007 s výsledkami za šesťmesačné obdobie roku 2006. Finančné výsledky roku 2006 sú výrazne ovplyvnené špecifickými účtovnými operáciami, ktoré boli mimoriadne iba pre rok 2006 a súviseli s právnym unbundlingom.
 

Všetky správy