Právne informácie

Informácie o podmienkach používania webovej stránky EUSTREAM

Prevádzkovateľom webovej stránky www.eustream.sk (ďalej len „Webová stránka“) je spoločnosť eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3480/B (ďalej len „EUSTREAM“).

Tieto informácie o podmienkach používania Webovej stránky sa poskytujú za účelom informovania fyzických osôb a právnických osôb – používateľov (ďalej len „používateľ“) o právach a povinnostiach spoločnosti EUSTREAM, ako aj právach a povinnostiach používateľov v súvislosti s prístupom a využívaním Webovej stránky.

Prístupom na túto Webovú stránku, prehliadaním jej obsahu alebo používaním používateľ potvrdzuje, že si prečítal a porozumel nasledujúcim podmienkam používania Webovej stránky a súhlasí s ich dodržiavaním. V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami by používateľ mal okamžite ukončiť prehliadanie a používanie Webovej stránky.

Používanie Webovej stránky

Táto Webová stránka alebo jej jednotlivé časti sú chránené autorským právom v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ako aj inými právami duševného vlastníctva v zmysle príslušných právnych predpisov na ich ochranu.

Všetky práva na obsah a úpravu Webovej stránky sú vyhradené a sú vo vlastníctve spoločnosti EUSTREAM. Iba EUSTREAM je oprávnený stanoviť a zverejniť obsah tejto Webovej stránky, ako aj podmienok jej používania a rovnako si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať akékoľvek aktualizácie, modifikácie alebo zmeny obsahu Webovej stránky alebo podmienok jej používania.

EUSTREAM umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto Webovej stránky iba na osobné a nekomerčné použitie a za podmienky, že takýmto použitím nedôjde k porušeniu autorských práv spoločnosti EUSTREAM a iných práv duševného vlastníctva viažucich sa k Webovej stránke.

Publikovanie informácií a materiálov na tejto Webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva.

Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti EUSTREAM nie je povolené z Webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Akýkoľvek neoprávnený zásah do Webovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto Webovej stránky v akejkoľvek forme, bude porušením príslušných právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov publikovaných na tejto Webovej stránke je potrebné konzultovať s manažérom pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti EUSTREAM prostredníctvom kontaktného formulára na Webovej stránke.

Právna zodpovednosť

Všetky informácie a údaje uvedené na tejto Webovej stránke sú poskytované za účelom informovania širokej verejnosti, najmä o ponuke služieb spoločnosti EUSTREAM, ako aj jej ďalších aktivitách.

Tieto informácie a údaje majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Záväzky spoločnosti EUSTREAM v súvislosti s poskytovanými službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

EUSTREAM nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na Webovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov, ani za vznik prípadnej škody alebo inej ujmy spôsobenej používateľovi Webovej stránky používaním Webovej stránky alebo použitím informácií tam uvedených. EUSTREAM tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré táto Webová stránka odkazuje.

Copyright © 2021 eustream, a.s. Všetky práva vyhradené.