SPP EUSTREAM image
 

Projekt HU-SK-AT

 
 
24.4.2019
HUSKAT - Výzva na predloženie ponúk IV.
Spoločnosti Magyar Gáz Tranzti Zrt. (MGT), eustream a.s. (Eustream) a Gas Connect Austria (GCA) informujú účastníkov projektu HUSKAT, že ekonomický test vykonaný po uzavretí okna na predkladanie ponúk III. bol negatívny. Vyššie spomínaní prevádzkovatelia prepravných sietí vyzývajú uchádzačov, aby predložili ponuky v okne podania IV v súlade s pravidlami alternatívneho prideľovania projektu HUSKAT, otvoreného v období od 23. apríla do 30. apríla 2019.

5.4.2019
HUSKAT Alternatívny mechanizmus prideľovania - Výzva na predloženie ponúk III.
Vážení obchodní partneri,

spoločnosti Magyar Gáz Tranzti ZRt. a eustream a.s. informujú, že z dôvodu uplatnenia práva uchádzačov odstúpiť od zmlúv vyzývajú na predkladanie ponúk v III. kole v súlade s Predpismi HUSKAT - alternatívny mechanizmus prideľovania. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v kole I / II a nemajú alebo majú len čiastočne pridelenú kapacitu (neúspešní Uchádzači), môžu predložiť PPS novú ponuku na zostávajúce voľné kapacity.
Kolo III. ponukového konania trvá od 5. do 17. apríla 2019. III. Agregované výsledky prideľovania budú zverejnené 18. apríla 2019.

24.10.2018
Projekt HUSKAT získal pozitívnu odozvu trhu (Vyhodnotenie predkladania ponúk číslo II.)
Prevádzkovatelia prepravnej siete z Maďarska, Slovenska a Rakúska uskutočnili úspešnú procedúru pridelenia kapacity pre projekt HUSKAT. Ponúknuté prepravné kapacity z Maďarska na Slovensko boli v plnej miere zarezervované na obdobie siedmich rokov, a čiastočne aj na ďalšie obdobie. Celkový dopyt počas októbrového druhého kola predkladania ponúk presiahol úroveň 4,29 miliardy metrov kubických ročne v období od októbra 2022 do septembra 2029. Spoločnosti Magyar Gáz Tranzit Zrt., Eustream a Gas Connect Austria ďakujú účastníkom za predložené ponuky, vďaka ktorým projekt splnil ekonomický test. Projekt HUSKAT v nadväznosti na pozitívnu odozvu trhu bude pokračovať v súlade s pravidlami alternatívnej alokačnej procedúry prijatých podľa Článku 30 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459. V súlade s týmito pravidlami sa finálne potvrdenie rezervácií kapacít očakáva do konca marca 2019.

5.10.2018
HUSKAT výzva na predkladanie ponúk číslo II.
Vážení obchodní partneri,

spoločnosti Magyar Gáz Tranzit ZRt. , eustream a.s. a Gas Connect Austria GmbH. týmto uverejňujú svoju výzvu na predloženie ponúk číslo II. v rámci alternatívnej alokačnej procedúry projektu HUSK-AT. Okno na predkladanie ponúk II je otvorené od 6. októbra do 19. októbra 2018.

Výsledky ekonomického testu II sa budú uverejnené 24. októbra 2018.

Pre aktualizované ponuky prosím použite nasledujúci formulár (v anglickom jazyku)

1.10.2018
HUSKAT vyhodnotenie predkladania ponúk číslo I.
Spoločnosti Magyar Gáz Tranzti Zrt. (MGT), eustream a.s. (Eustream) a Gas Connect Austria (GCA) ďakujú účastníkom za aktívnu účasť a predložené ponuky v prvom kole HUSK-AT alternatívnej alokačnej procedúry.

Na prepojovacom bode Balassagyarmat - Velké Zlievce (BGY / VZ IP) bol dopyt po prepravnej kapacite v dĺžke 7 rokov, s úrovňou približne 50% objemu ponúkanej kapacity (Level II). Dopyt po kapacite na slovenskej časti projektu HUSK-AT nedosiahol úroveň kladného výsledku ekonomického testu, ktorý je potrebný pre alokovanie kapacity na prepojovacích vodoch BGY / VZ a Baumgarten.

S cieľom dosiahnuť pozitívny ekonomický test na slovenskej strane, ako aj pozitívny ekonomický test na úrovni Level II. na maďarskej strane, ak dopyt po prepravnej kapacite bude dosahovat Level II., MGT, Eustream a GCA pozývajú uchádzačov do druhého okna predkladania ponúk, ktoré sa bude konať od 6. októbra do 19. októbra 2018.

27.7.2018
Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSKAT
Vážený obchodný partner,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0001/2018/P-EU zo dňa 27.07.2018, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. uplatňovanie alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat a Baumgarten. 

Na základe tejto skutočnosti, ako aj v súlade s článkom 28 (3) Nariadenia EÚ 2017/459, vyhlasuje spoločnosť eustream, a.s. možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat (Hranica HU / SK ) a Baumgarten (Hranica SK / AT) formou alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity (ďalej ako „projekt HUSKAT“) v súlade s podmienkami zadefinovanými v dokumente RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.

Nižšie nájdete všetky potrebné dokumenty týkajúce sa projektu HUSKAT (v anglickom jazyku):

RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE ACCORDING TO THE COMMISSION REGULATION (EU) NO. 459/2017

Annex 1. (Registration form)

Annex 2. (Bid form)

Annex 3. (Framework gas transmission contract of Eustream, a.s.)

Annex 4. (Business Code, General Terms and Conditions and Framework gas transmission contract of MGT, Hungarian version of the Rulebook)

Annex 5. (Frame Capacity Contract of Gas Connect Austria GmbH)

Annex 6. (Capacity Contract for capacities allocated in the course of the “HUSKAT” Binding Alternative Allocation Procedure of Gas Connect Austria GmbH)

Annex 7. (Model bank guarantee security regarding termination fee of Gas Connect Austria GmbH)

Annex 8. (Alternative Allocation Procedure Schema)

Registrácia účastníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektu HUSKAT formou rezervácie prepravnej kapacity podľa alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity, bude prebiehať od 30.07.2018 do 14.08.2018 podľa podmienok uvedených v dokumente RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.

31.5.2018
HU-SK-AT Zákaznícky informačný deň - pozvánka
Vážení obchodní partneri,

eustream a.s., Hungarian Gas Transit Ltd. a Gas Connect Austria GmbH pozýva všetkcýh potenciálnych partnerov na HU-SK-AT zákaznícky informačný deň, ktorý sa bude konať v priestoroch Maďarského regulačného úradu v Budapešti (adresa: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) dňa 5. júna o 11:00h.

Agendu nájdete v nižšie priloženom dokumente: 
Agenda 

Praktické informácie o podujatí sú dostupné v dokumente, ktorý vypracoval Maďarský regulačný úrad:
Praktické informácie 

Nižšie nájdete prezentáciu zo zákazníckeho dňa:
Prezentácia

25.5.2018
Verejná konzultácia: záväzná alternatívna metóda alokácie pre trasu HU-SK-AT
Vážený obchodný partner,

Prevádzkovatelia prepravných sústav Eustream, Magyar Gáz Tranzit a Gas Connect Austria vyhlasujú spoločnú verejnú konzultáciu dokumentu RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE pre rezerváciu prepravnej  kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce / Balassagyarmat (Hranica HU / SK ) a Baumgarten (Hranica SK / AT).

Prístup k konzultačným dokumentom nájdete prostredníctvom tohto odkazu

Technická štúdia projektu za spoločnosť Eusteam je k dispozícii tu

Hostiteľom informačného dňa pre zákazníkov bude Maďarský regulačný úrad v Budapešti a uskutoční sa dňa 5. júna 2018. Svoje podnety ku konzultácii zašlite prosím na adresu transmission@eustream.sk do 3. júna 2018.

Konzultácia bude ukončená 25. júna 2018.