SPP EUSTREAM image
 

Pripojenie k prepravnej sieti

Náš prepravný systém je pripojený k distribučnej sieti spoločnosti SPP - distribúcia na niekoľkých prepojovacích bodoch a tiež k podzemným zásobníkom zemného plynu na území Slovenskej republiky.

Nové pripojenia plynárenských zariadení k našej prepravnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k prepravnej sieti po splnení technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia k prepravnej sieti.

Štandardný formulár žiadosti o pripojenie si môžete stiahnuť tu.

Proces pripojení k nášmu prepravnému systému je upravený vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2014 Z. z. zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.