SPP EUSTREAM image
 

Projekt spoločného záujmu (PCI)

Projekt spoločného záujmu č. 6.2.1. Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí
 


Popis projektu a jeho potreba z hľadiska perspektívy energetickej politiky

Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí je súčasťou prioritného koridoru energetickej infraštruktúry Európskej únie s názvom Severojužné prepojenia plynovodov v strednej a juhovýchodnej Európe (NSI plyn východ). Cieľom projektu poľsko-slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí je vybudovať obojsmerný plynovod medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou s technickou kapacity 4,7 mld./rok v smere z Poľska na Slovensko a 5,7 mld./rok v smere zo Slovenska do Poľska. Plynovodné prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom bude zahŕňať vybudovanie nového cezhraničného plynovodu DN1000 s celkovou dĺžkou približne 164 km (z toho max. 106 km na slovenskej strane a 58 km na poľskej strane), a prepojí tak prepravnú plynovodnú sieť Poľska a Slovenska. Tento obojsmerný plynovod spojí juhovýchodné Poľsko s kompresorovou stanicou Veľké Kapušany na východnom Slovensku. Súčasťou projektu bude tiež vybudovanie kompresorovej stanice v poľskej Strachocine a modifikácia existujúcej kompresorovej stanice Veľké Kapušany.

Výstavba projektu bude predstavovať dôležitý míľnik smerom k vybudovaniu dobre fungujúceho a plne integrovaného vnútorného trhu. Jeho dokončenie bude významným krokom pre posilnenie stability Únie a lepšiu pripravenosť v prípade potenciálnych budúcich kríz, s cieľom zníženia závislosti na ruskom plyne pre členské štáty EÚ. Vybudovanie poľsko-slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí prispeje k

  • vytvoreniu platformy pre konkurencieschopný a likvidný plynárenský trh, ktorý umožní vstup nových hráčov na trh, a
  • posilneniu bezpečnosti a stability dodávok plynu pre príslušné krajiny, a v širšom kontexte aj pre celý stredo-juhovýchodný región Európy, pričom predstavuje ďalší krok
  • k zaisteniu implementácie severojužného prepojenia plynovodov v strednej a juhovýchodnej Európe (NSI plyn východ).

Projekt, konkrétne jeho akcia “Prípravné štúdie a inžinierske práce pre poľsko-slovenské prepojenie plynárenských prepravných sietí”, bol označený ako oprávnený pre získanie finančnej pomoci z programu CEF v oblasti energetiky zo dňa 21. novembra 2014. V novembri 2014 boli poľským aj slovenským energetickým regulačným úradom, v súlade s Nariadením EÚ č. 347/2013, ako aj Odporúčaním agentúry ACER č. 07/2013, vydané koordinované rozhodnutia o cezhraničnom rozdelení nákladov pre projekt poľsko-slovenského prepojenia. Vo februári 2017 projekt taktiež získal pozitívne hodnotenie EK pre finančnú podporu z CEF fondu pre realizáciu projektu.
Uvedenie plynovodu do komerčnej prevádzky je naplánované v roku 2021.

Kontaktné údaje realizátorov projektu

eustream, a.s.
Votrubova 11/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika
www.eustream.sk

Operator Gazociagów Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
Mszczonowska 4
02-337 Varšava
Poľská republika
www.gaz-system.pl

Informácie o stave projektu

Spoločnosť Eustream prešla procesom určenia rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti pre proces EIA. Rozsah hodnotenia určil podmienky pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti. Na základe tohto rozsahu a v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho Prílohy č. 11 bola vypracovaná Správa o hodnotení navrhovanej činnosti.
Účasť verejnosti na hodnotení výstavby a prevádzky plynovodu bola ďalej zabezpečená formou verejných prerokovaní „Správy o hodnotení navrhovanej činnosti“. Účelom verejných prerokovaní bolo vhodnou formou prezentovať výklad a problematiku výstavby a prevádzky plynovodu a ich očakávaných vplyvov na životné prostredie. Na spoločných verejných prerokovaniach viacerých dotknutých obcí mala verejnosť možnosť vyjadriť svoj postoj k plynovodu. Verejné prerokovania sa uskutočnili v mesiacoch júl a august 2015.

Dňa 21. decembra 2016 sa podľa čl. 10 ods. 1(a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, a v súlade s Príručkou postupov pre vydávanie povolení vzťahujúce sa na projekty spoločného záujmu (PCI), ukončilo konanie pred podaním žiadosti pre PCI projekt Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko na základe splnenia podmienok definovaných v Nariadení 347/2013, a zároveň sa týmto dňom podľa čl. 10 ods. 1(b) uvedeného Nariadenia začal zákonný povoľovací proces. Zákonný povoľovací proces pozostáva u územného a stavebného konania a vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Základné informácie o projekte