SPP EUSTREAM image
 

Poľsko-slovenské prepojenie

Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojí tranzitné sústavy Poľska a Slovenska.
 


Cieľom integrácie plynovodných systémov Poľska a Slovenska, ako súčasti severojužného koridoru je zabezpečiť diverzifikáciu a stabilitu dodávok plynu v oboch krajinách, a tiež posilniť vývoj konkurenčného trhu s plynom v celom regióne. Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy môže otvoriť prístup poľským subjektom k dodávkam plynu z takzvaného južného koridoru, ktorý má dodávať zemný plyn z oblasti Kaspického mora, resp. k dodávkam LNG z Jadranského mora. Analyzované prepojenie, odhliadnuc od zabezpečenia prístupu k plynu na poľskom trhu, vrátane LNG, môže v budúcnosti ponúknuť nielen slovenskému trhu ale i celému regiónu možnosť získavať dodávky komodity z oblasti Baltského mora ako i z nekonvenčných ložísk v Poľsku.

20. júna 2019

Začiatok zváračských prác

18. septembra 2019

Slávnostný začiatok výstavby

29. júna 2018

Vydanie stavebného povolenia

20. december 2017

INEA, GAZ-SYSTEM a Eustream podpísali grantovú dohodu na stavebné práce pre Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko

23. november 2017

Zaradenie projektu na tretí zoznam projektov spoločného záujmu Európskej únie (PCI)

21. august 2017

Projekt získal územné rozhodnutie: rozhodnutie o umiestnení stavby Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko bolo vydané Okresným úradom v Prešove formou verejnej vyhlášky.

17. február 2017

Projekt poľsko-slovenské prepojenie získal pozitívne hodnotenie Európskej komisie pre finančnú podporu na realizáciu projektu z fondu CEF vo výške 107,7 mil. €, z čoho finančná podpora pre realizáciu slovenskej časti projektu predstavuje 55,232 mil. €

8. december 2016

Eustream podal Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

8. november 2016

Eustream a Gaz-System podali spoločnú žiadosť o grant na práce z fondu CEF (Connecting Europe Facility)

26. august 2016

Eustream a Gaz-System vyhlásili Open Season procedúru pre poľsko-slovenské prepojenie

11. august 2016

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko – plynovod na území Slovenska

18. február 2016

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko – úprava kompresorovej stanice 01 Veľké Kapušany

21. január 2016

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)

18. november 2015

Zaradenie projektu na druhý zoznam projektov spoločného záujmu Európskej únie (PCI)

18. máj 2015

INEA (Innovation and Networks Executive Agency), Eustream a Gaz-System podpísali grantovú zmluvu na finančnú podporu akcie “Prípravné štúdie a inžinierske práce pre poľsko-slovenské prepojenie plynárenských prepravných sietí” z CEF fondu

22. november 2013

Podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť

14. október 2013

Projekt zaradený na prvý zoznam projektov spoločného záujmu Európskej Únie (PCI)

30. apríl 2013

Dodanie štúdie uskutočniteľnosti pre poľsko-slovenské prepojenie od spoločnosti GAZOPROJEKT S.A.

29. marec 2012

Podpis dohody o vypracovaní Štúdie uskutočniteľnosti pre poľsko-slovenské plynovodné prepojenie