SPP EUSTREAM image
 

Štandardy kvality

 
 
Eustream vynakladá veľké úsilie na zabezpečenie štandardov kvality služieb zákazníkom a poskytovanie bezpečných a spoľahlivých prepravných služieb. Nepochybne toto je naším hlavným zameraním a zároveň zodpovednosťou.

Eustream zodpovedne plní svoje povinnosti v súlade s platnou a účinnou legislatívou SR upravujúcou predmetnú oblasť. V zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky č. 278/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, Eustream monitoruje širokú škálu ukazovateľov štandardov kvality prepravy plynu. Takto získané kvalitatívne ukazovatele plynu sú následne evidované, vyhodnocované, zverejňované a vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok je každoročne zasielané Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Vyhodnotenie štandardov kvality

Zobraziť tabuľky podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre oblasť prepravy plynu.

Rovnako v zmysle vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla, Eustream publikuje parametre kvality služieb súvisiacich s dodávkou tepla.

Zobraziť dokument podľa vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre dodávku tepla.