SPP EUSTREAM image
 

2015/703 POŽIADAVKY

V zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa inteoperability a výmeny údajov Eustream publikuje nasledovné informácie:

Článok 4 bod 1 IP Baumgarten IP Lanžhot IP Veľké Zlievce - Ballasagyarmat
zriadenie nového shiperského páru 5 pracovných dní 7 pracovných dní 5 pracovných dní
párovanie hodnôt na hodinovej báze na dennej báze na dennej báze
pravidlo v prípade nezhody pravidlo menšieho pravidlo menšieho pravidlo menšieho
iniciujúci prevádzkovateľ Eustream Eustream Eustream
prislúchajúci prevádzkovateľ GAS CONNECT AUSTRIA NET4GAS FGSZ
pravidlá prideľovania množstiev plynu potvrdená nominácia (OBA) potvrdená nominácia (OBA) potvrdená nominácia (OBA)

Informácia podľa článku 4.1 nariadenia komisie (EÚ) 2015/703

1. Dodatok k pravidlám na IP Lanžhot so susedným operátorom prepravnej siete (“aTSO”)

    Publikované: 15.4.2016
    Koniec konzultácie: 15.6.2016
 1. Podľa článku 3, c): “ aTSO shall be the Active TSO and the Matching TSO and Eustream shall be the Passive TSO and the Initiating TSO.”
 2. Podľa článku 3, d): “ Allocated Quantity shall mean Matched Quantity in kWh to system users at the IP-L unless agreed otherwise by the TSOs.”
 3. Podľa článku 3, e): “In case the result of the Matching Process is or could be affected by the Exceptional Event the TSOs shall inform their Shippers about the possible impact on the Matched Quantity at the IP-L and expected and actual end of the Exceptional Event.”

2. Dodatok k pravidlám na IP Veľké Zlievce - Ballasagyarmat so susedným operátorom prepravnej siete (“bTSO”)

    Publikované: 1. júl 2016
    Koniec konzultácie: 31. august 2016
 1. Podľa článku 3, c): “EUS shall have the role of Initiating TSO.” “bTSO shall have the role of Matching TSO.”
 2. Podľa článku 3, e): “In case the result of the Matching Process is or could be affected by the Exceptional Event the TSOs shall inform their Shippers about the possible impact on the Matched Quantity at the IP-L and expected and actual end of the Exceptional Event.”

3. Dodatok k pravidlám na IP Baumgarten so susednými operátormi prepravných sietí (“bTSO”)

    Publikované: 1. august 2019
    Koniec konzultácie: 30. september 2019
 1. Podľa článku 3, c):
  “Prvý matchingový cyklus začína o 14:00 CET plynárenského dňa D-1. Nasledovný matchingový cyklus pre Renominácie beží na hodinovej báze. Posledný cyklus končí 03:00 hodiny pred koncom plynárenského dňa D.
  Pri procedúre matchingu je Eustream Iniciujúcim systémovým operátorom; bTSO je Prislúchajúcim systémovým operátorom.
  Procedúra matchingu začína správou Forward Nomination Notice (12G), ktorú posiela bTSO Eustreamu, a ktorá obsahuje Jednostranné aj Obojstranné nominácie na báze všetkých Šiperských párov.
  “Pre každý Šiperský pár posiela Eustream CMA správu Matching Notice (14G), ktorá obsahuje Jednostranné aj Obojstranné nominácie, táto správa Matching Notice (14G) obsahuje údaje za 24 hodín (s výnimkou 23/25 hodín v prípade zmeny letného a zimného času) a iba kladné čísla.
  bTSO porovná na báze Šiperských párov hodinové hodnoty v poslednej Matching Notice (14G) správe prijatej od Eustreamu s hodinovými množstvami pre všetky zodpovedajúce Šiperské Páry a pošle Eustreamu správu Matching Confirmation (16G) vrátane potvrdených hodinových množstiev príslušných Šiperských párov.
  V prípade, že hodinové množstvá operátora bTSO sa líšia od množstiev v správe Matching Notice (14G) prijatej od Eustreamu, bTSO aplikuje princíp “pravidla menšieho”.”

 2. Podľa článku 3, e):
  “Susední prevádzkovatelia prepravných sietí nastavia komunikačnú procedúru, ktorá zaručí rýchlu a simultánnu komunikáciu v prípade mimoriadnych udalostí.
  Ak nie je dohodnuté inak, komunikácia medzi zúčastnenými prevádzkovateľmi prepravných sietí má byť vykonaná ako ústna komunikácia v Anglickom jazyku pre informáciu, nasledovaná elektronickým písomným potvrdením.
  Od prevádzkovateľa prepravnej siete postihnutého mimoriadnou udalosťou sa vyžaduje minimálne informovať užívateľov svojej prepravnej siete podľa bodov (b) a (c) tohto článku v prípade potenciálneho dopadu na ich potvrdené množstvá a susedného operátora prepravnej siete podľa bodov (a) a (c) tohto článku o výskyte mimoriadnej udalosti a poskytnúť všetky potrebné informácie o:
  (a) možnom dopade na množstvo a kvalitu plynu, ktorý môže byť prepravené cez prepojovací bod;
  (b) možnom dopade na potvrdené množstvá užívateľov siete aktívnych na postihnutom prepojovacom bode;
  (c) očakávanom a aktuálnom konci mimoriadnej udalosti.”