SPP EUSTREAM image
 

Zásady rovnakého zaobchádzania

Program súladu

Eustream umožňuje prístup do prepravnej siete a poskytuje služby spojené s prepravou zemného plynu transparentným a nediskriminačným spôsobom. Na splnenie tejto požiadavky Eustream vypracoval program súladu, v ktorom stanovil opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správanie integrovaných podnikov. Tento program, vypracovaný vo forme internej smernice, určil konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania integrovaných podnikov.

Program súladu zabezpečuje, že činnosť Eustreamu ako celku, ako aj jednotlivých zamestnancov a členov manažmentu, je v súlade so zásadou nediskriminácie.

Program súladu stanovuje nasledovné opatrenia:
  • Špecifické povinnosti zamestnancov za účelom splnenia cieľa nediskriminácie;
  • Špecifické povinnosti zabezpečujúce nediskriminačný prístup k prepravnej sieti Eustreamu;
  • Opatrenia na vykonávanie programu súladu;
  • Účinný monitoring a pravidelný reporting.
Eustream každoročne publikuje správu o napĺňaní opatrení stanovených v Programe súladu. Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť výročnej správy spoločnosti Eustream a spolu s ňou sa zverejňuje a posiela Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.