SPP EUSTREAM image
 

Obchodné verejné suťaže

 
 
Výber zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, služieb a prác, pri ktorom sa nepostupuje podľa Zákona o verejnom obstarávaní, je riadený podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení a všeobecne platnými internými predpismi spoločnosti.

Vyhlásenia obchodných verejných súťaží

Zrušenia obchodných verejných súťaží

  • momentálne nie je zrušená žiadna obchodná verejná súťaž