SPP EUSTREAM image
 

Dozorná komisia

Dozorná komisia je orgán spoločnosti s pôsobnosťou podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
Dozorná komisia má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej komisie upravuje štatút dozornej komisie.


 

Daniel Křetínský

predseda dozornej komisie

Ružena Lovasová

podpredsedníčka dozornej komisie

Hana Krejčí

členka dozornej komisie

Roman Karlubík

člen dozornej komisie

Jan Stříteský

člen dozornej komisie