206 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

3.6.2019
Rozhodnutie ÚRSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj ako „ÚRSO“) ako orgán príslušný na konanie vydal pre spoločnosť eustream,a.s., rozhodnutie vo veci metodiky určovania referenčných cien za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, indikatívnych referenčných cien a úrovne multiplikačných koeficientov na regulačné obdobie začínajúce 1. januára 2022 v zmysle príslušných ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu. Celé znenie rozhodnutia je dostupné v slovenskom jazyku na web sídle ÚRSO.