176 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

14.12.2016
Eustream sprístupnil aplikáciu eVyjadrenia pre stavebné konanie
Spoločnosť Eustream sprístupnila verejnosti portál eVyjadrenia, prostredníctvom ktorého môže fyzická alebo právnická osoba požiadať o vyjadrenie potrebné pre stavebný úrad, či plánovaná stavba nezasahuje do bezpečnostného alebo ochranného pásma prepravnej siete spoločnosti Eustream.

Aplikácia je prístupná na stránke www.eustream.sk v sekcii Najčastejšie odkazy (Vyjadrenia pre stavebné povolenie). Vyjadrenie bude doručené žiadateľovi podľa výberu buď elektronicky (ako dokument PDF pripravený na stiahnutie) alebo elektronicky a poštou, pričom elektronické vyjadrenie má rovnaké právne účinky ako listinná podoba zaslaná poštou.

Žiadosť bude vybavená najneskôr v zákonnej lehote 30 dní odo dňa prijatia žiadosti, v prípade nezasahovania do bezpečnostného a ochranného pásma spravidla do 24 hodín (v prípade elektronického doručenia). Po doručení notifikačného e-mailu od spoločnosti Eustream bude môcť žiadateľ prevziať vyjadrenie prostredníctvom aplikácie vo formáte PDF.

Bezpečnostné a ochranné pásma plynárenských zariadení
Ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení a priamych plynovodov stanovuje § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov, zatiaľ čo bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.