SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

18.9.2018
Slávnostné začatie výstavby Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko
V nadväznosti na získanie platného stavebného povolenia pre slovenskú časť Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko, sa 18. septembra 2018 uskutočnil v priestoroch kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch slávnostný začiatok výstavby symbolickým podpisom predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ministra hospodárstva Petra Žigu, splnomocnenca vlády Poľskej republiky pre strategickú energetickú infraštruktúru Piotra Naimskeho, predsedu predstavenstva spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasza Stępieńa, generálneho riaditeľa Eustreamu Rastislava Ňukoviča a ďalší predstaviteľov štátu, územnej samosprávy, miestnej štátnej správy, ako aj Výkonnej agentúry EÚ pre inovácie a siete (INEA).

„Začatie výstavby plynovodu na Slovensku je ďalším významným krokom potrebným na dosahovanie cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky. Náš projekt umožní diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v strednej a východnej Európe a prispeje k zvýšenie energetickej bezpečnosti a integrácii trhov so zemným plynom. Som rád, že tu dnes som s našimi partnermi zo spoločnosti Eustream a teším sa do budúcna na ďalšiu plodnú spoluprácu“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

„Tento projekt je príkladom vynikajúcej spolupráce medzi našimi krajinami a medzi našimi spoločnosťami. Nové pripojenie vytvorí nové možnosti obchodovania so zemným plynom v prospech zákazníkov zo strednej a východnej Európy. Chcel by som poďakovať všetkým našim partnerom, ktorí prispeli k tomu, že sa tento európsky projekt spoločného záujmu stáva skutočnosťou“, povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.
27.7.2018
Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSKAT

Vážený obchodný partner,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0001/2018/P-EU zo dňa 27.07.2018, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. uplatňovanie alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat a Baumgarten.

Na základe tejto skutočnosti, ako aj v súlade s článkom 28 (3) Nariadenia EÚ 2017/459, vyhlasuje spoločnosť eustream, a.s. možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat (Hranica HU / SK ) a Baumgarten (Hranica SK / AT) formou alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity (ďalej ako „projekt HUSKAT“) v súlade s podmienkami zadefinovanými v dokumente RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa projektu HUSKAT, sú k dispozícii na nasledovnej adrese (v anglickom jazyku).

Registrácia účastníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektu HUSKAT formou rezervácie prepravnej kapacity podľa alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity, bude prebiehať od 30.07.2018 do 14.08.2018 podľa podmienok uvedených v dokumente RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >