SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

30.4.2019
HUSK - oznámenie o možnosti rezervácie kapacít

Vážený obchodný partner,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0002/2019/P-EU zo dňa 30.04.2019, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. návrh projektu prírastkovej kapacity na základe podmienok zadefinovaných v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“ pre prepravu plynu z Maďarska na Slovensko. 

Na základe tejto skutočnosti, ako aj v súlade s článkom 28 (3) Nariadenia EÚ 2017/459, vyhlasuje spoločnosť eustream, a.s. možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacom bode Balassagyarmat / Veľké Zlievce/ (Hranica HU / SK ) formou aukčného mechanizmu prideľovania kapacity na platforme RBP v súlade s podmienkami zadefinovanými v dokumente PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017.

Nižšie nájdete všetky potrebné dokumenty, týkajúce sa projektu HUSK:

PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017

Príloha 1.         Registračný formulár

Príloha 2.         Rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu prostredníctvom SK-HU postupu prideľovanie prírastkovej kapacity


Registrácia účastníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektu HUSK, bude prebiehať od 01.05.2019 do 10.06.2019 podľa podmienok uvedených v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“.


5.4.2019
HUSKAT Alternatívny mechanizmus prideľovania - Výzva na predloženie ponúk III.
Vážení obchodní partneri,

spoločnosti Magyar Gáz Tranzti ZRt. a eustream a.s. informujú, že z dôvodu uplatnenia práva uchádzačov odstúpiť od zmlúv vyzývajú na predkladanie ponúk v III. kole v súlade s Predpismi HUSKAT - alternatívny mechanizmus prideľovania. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v kole I / II a nemajú alebo majú len čiastočne pridelenú kapacitu (neúspešní Uchádzači), môžu predložiť PPS novú ponuku na zostávajúce voľné kapacity.
Kolo III. ponukového konania trvá od 5. do 17. apríla 2019. III. Agregované výsledky prideľovania budú zverejnené 18. apríla 2019.


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     >