SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

23.4.2015
Stretnutie predstaviteľov Eustreamu a poľského GAZ-SYSTEMu v súvislosti s najdôležitejšími témami v rámci projektu PL-SK plynárenského prepojenia
V dňoch 9 až 10.4.2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Eustreamu a poľskej spoločnosti Gaz System venované problematike plánovaného prepojenia medzi Slovenskou republikou a Poľskom.

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch kompresorovej stanice Veľké Kapušany a išlo o stretnutie riadiaceho výboru projektu ako aj technickej skupiny. Cieľom stretnutia bolo vzájomne diskutovať o právnych, regulačných a technických aspektoch projektu.

Projekt prepojenia Slovenska a Poľska je súčasťou skupiny tzv „projektov spoločného záujmu Európskej únie“ a významnou mierou prispeje k bezpečnosti dodávok regiónu, diverzifikácií zdrojov a trás, ako aj k zvýšeniu likvidity trhov s plynom v regióne. Obidve spoločnosti skonštatovali veľký význam projektu pre dotknuté krajiny a dohodli súbor ďalších krokov ako detailný postup a riešenia v technickej oblasti.

Projekt napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom a v súčasnosti sa spoločnosti intenzívne venujú projekčným a povoľovacím prácam na projekte. Súčasťou prípravných prác je aj podpísanie dodatku k zmluve o spolupráci, ktorú spoločnosti uzavreli, pričom dodatkom vyjadrili záväzok spoločne pracovať na prípravnej fáze projektu, vrátane environmentálnych a územných aspektov, až po získanie stavebného povolenia.

V rámci prípravných fáz už spoločnosti obdržali dňa 28.11.2013 od regulačných úradov, v súlade s Nariadením EU 347/2013, rozhodnutie o cezhraničnom pridelení nákladov. Eustream spoločne s GAZ-SYSTEM-om získali minulý rok podporu z EU fondov na financovanie prípravných prác na PL-SK prepojení do výšky 50% oprávnených nákladov.

4.3.2015
Testovacia fáza SK-HU prepojenia - ponuka kapacít

Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať o časovo obmedzenej testovacej fáze slovensko-maďarského plynovodu. V spolupráci so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. sa ponúknu pre účely testovania prepravné kapacity na slovensko – maďarskom prepojovacom bode Veľké Zlievce (SK) - Balassagyarmat (HU) v období od 10. marca do 30. apríla 2015.

Eustream ponúka prepravné kapacity na prerušiteľnej báze v nasledujúcom smere a objeme:
- Výstupný bod Veľké Zlievce (smer SK > HU): 50 000,00 MWh/d
- Vstupný bod Veľké Zlievce (smer HU > SK): 50 000,00 MWh/d

Tieto kapacity budú alokované na základe „first come - first served“ princípu. Kapacita na jedného zákazníka bude obmedzená podielom 37.5% z vyššie uvedenej kapacity.

Záujemcovia o prepravnú kapacitu sa budú riadiť podmienkami uvedenými v Prevádzkovom poriadku spoločnosti Eustream (
http://www.eustream.sk/files/docs/sk/Operational_Order_SK.pdf), ceny sa riadia platným Cenovým rozhodnutím (http://www.eustream.sk/files/docs/sk/tarify_2014_06_23.pdf)

Vzor žiadosti na prerušiteľnú kapacitu pre účely testovania 
http://www.eustream.sk/files/docs/sk/Ziadost_o_pristup.pdf

Pre viac informácií a asistenciu, prosím, kontaktujte:

Michal Briatka
Tel: +421 2 6250 7121

michal.briatka@eustream.sk

Peter Hlušek
tel. +421 2 6250 7156
peter.hlusek@eustream.sk


<     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     >