SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

18.6.2015
Spustenie komerčnej prevádzky slovensko-maďarského prepojenia je ohrozené
Maďarskí partneri doteraz neodovzdali slovenskej strane slovenskú časť sekcie prechodu rieky Ipeľ (IRCS) vybudovanú medzi obcami Slovenské Ďarmoty a Balassagyarmat. Ide o časť potrubia prechádzajúceho popod rieku Ipeľ, ktorého výstavbu, aj na slovenskom území, realizoval maďarský subdodávateľ vybraný spoločnosťou MGT. 

Uvedený fakt je neprekonateľnou prekážkou brániacou prevádzkovaniu slovenskej časti slovensko-maďarského plynovodu. 

Práce na samotnom potrubí a optickom prepojení IRCS sú dokončené, stavenisko však nie je uvedené do stavu, ktorý by mal podľa príslušných zmlúv nastať pred prevzatím diela a Eustream nie je vlastníkom príslušnej časti potrubia pod riekou Ipeľ. Eustream neprevezme  dielo, kým nebude zaistená bezpečnosť celej oblasti. Maďarská strana je povinná vykonať sanáciu neúspešného prvého vrtu IRSC, ktorú si vyžadujú maďarské aj slovenské úrady.)  
 
Spoločnosť Eustream je i naďalej pripravená spustiť komerčnú prevádzku plynovodu, okamžite po vyriešení tejto problematiky.

3.6.2015
Projekt slovensko-poľského plynárenského prepojenia získal finančnú podporu z Európskej únie na prípravné štúdie a výkon inžinierskych činností
Prevádzkovateľ slovenskej prepravnej siete eustream, a.s. (Eustream) a prevádzkovateľ poľskej prepravnej siete GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) podpísali s Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre inováciu a siete (Innovation and Networks Executive Agency  - INEA) trojstrannú dohodu o finančnej pomoci z EÚ na projekt "Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností  pre poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí ".
 
Na základe tejto dohody projekt získal finančnú podporu z Európskej únie vo výške 4,6 mil. EUR v rámci fondu s názvom Connecting Europe Facility (CEF). 
 
Prípravné práce pre projekt dostali maximálny podiel finančnej podpory, ktorý poskytuje EÚ na štúdie – 50 %. Eustream získal 2,33 mil. EUR a GAZ-SYSTEM 2,26 mil. EUR z celkovej sumy. Celková odhadovaná cena akcie " Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností  pre poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí " predstavuje 9.2 milióna EUR.
 
Slovensko- poľské prepojenie plynárenských sietí spolu s posilnením vnútroštátnej plynárenskej infraštruktúry v Poľsku je súčasťou severo-južného koridoru, t.j. severo–južného plynárenského prepojenia v strednej a juhovýchodnej Európe (North-South gas interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe - NSI East Gas) – prioritný koridor energetickej infraštruktúry v zmysle nariadenia (EÚ) č.347/2013 pre posilnenie regionálnej diverzifikácie a bezpečnosti dodávok plynu. Dňa 14. októbra 2013 Európska komisia udelila projektu slovensko-poľského plynárenského prepojenia štatút “Projekt spoločného záujmu” (Project of Common Interest - PCI). Prepojenie plynárenských prepravných systémov Slovenska a Poľska má za úlohu zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov a trás, ako aj stabilitu dodávok plynu pre obidve krajiny. Projekt významne zlepší energetickú bezpečnosť v celom stredovýchodnom a juhovýchodnom regióne Európy, zvýšením diverzifikácie dodávok plynu a znížením súčasnej úrovne závislosti na dodávkach plynu z jediného zdroja.
Projekt slovensko-poľského plynárenského prepojenia je implementovaný v spolupráci s poľským prevádzkovateľom prepravnej siete GAZ-SYSTEM.
Plánované obojsmerné prepojenie (potrubie na prepravu plynu s priemerom 1000 mm) prepojí plynárenské prepravné systémy týchto dvoch krajín: slovenskú kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch a poľský plynárenský uzol v Strachocine. Celková dĺžka prepojenia je 164 km, z toho okolo 106 km sa nachádza na slovenskom území a 58 na poľskom území. Je potrebné zdôrazniť,  že projekt slovensko-poľského plynárenského prepojenia zahŕňa aj nevyhnutné posilnenie vnútroštátnej plynárenskej siete v juhovýchodnom Poľsku, výstavbu kompresorovej stanice v Strachocine, úpravu existujúcej kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch a výstavbu meracej stanice v blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice.
Uvedenie slovensko-poľského plynárenského prepojenia do prevádzky je naplánované na rok 2019.  


<     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     >