SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

24.6.2015
Reakcia Eustreamu na list ukrajinského premiéra adresovaný orgánom EÚ
Eustream rozumie snahe Ukrajiny o plne štandardnú prevádzku na svojej hranici. Riešením situácie, by bolo rokovanie medzi Ukrajinou, Európskou komisiou, Gazpromom a Eustreamom v zmysle minuloročnej dohody z Veľkých Kapušian.
 
Eustream je pripravený pristúpiť k týmto rokovaniam a v maximálnej miere podporiť ukrajinskú stranu, súčasne ale musí brať do úvahy svoju zodpovednosť za zaistenie prepravy plynu do množstva štátov Európskej únie.
 
V tejto súvislosti upozorňujeme, že sťažnosť Ukrajiny na prepravný kontrakt Eustreamu s ruskou stranou je neopodstatnená, pretože prevádzka meracej stanice nie je upravená v uvedenom kontrakte, ale v samostatných kontraktoch upravujúcich technické podmienky prepravy. Pričom tieto kontrakty nie sú súčasťou prepravného kontraktu.
 
Súčasne zdôrazňujeme, že Ukrajina má k dispozícii fyzický reverzný tok cez plynovod Vojany-Užhorod (Budince). Napriek tomu, že celková kapacita uvedeného plynovodu je 40 mil. m3. denne, ukrajinská strana ho využíva len na polovicu. Úroveň súčasnej prepravy predstavuje 20,9 mil. m3 denne.  
Eustream má veľký záujem na konštruktívnom riešení situácie a pri svojom konaní sa dôsledne drží práva EÚ a svojho poslania, ktorým je bezpečná a spoľahlivá preprava zemného plynu.  

18.6.2015
Spustenie komerčnej prevádzky slovensko-maďarského prepojenia je ohrozené
Maďarskí partneri doteraz neodovzdali slovenskej strane slovenskú časť sekcie prechodu rieky Ipeľ (IRCS) vybudovanú medzi obcami Slovenské Ďarmoty a Balassagyarmat. Ide o časť potrubia prechádzajúceho popod rieku Ipeľ, ktorého výstavbu, aj na slovenskom území, realizoval maďarský subdodávateľ vybraný spoločnosťou MGT. 

Uvedený fakt je neprekonateľnou prekážkou brániacou prevádzkovaniu slovenskej časti slovensko-maďarského plynovodu. 

Práce na samotnom potrubí a optickom prepojení IRCS sú dokončené, stavenisko však nie je uvedené do stavu, ktorý by mal podľa príslušných zmlúv nastať pred prevzatím diela a Eustream nie je vlastníkom príslušnej časti potrubia pod riekou Ipeľ. Eustream neprevezme  dielo, kým nebude zaistená bezpečnosť celej oblasti. Maďarská strana je povinná vykonať sanáciu neúspešného prvého vrtu IRSC, ktorú si vyžadujú maďarské aj slovenské úrady.)  
 
Spoločnosť Eustream je i naďalej pripravená spustiť komerčnú prevádzku plynovodu, okamžite po vyriešení tejto problematiky.


<     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     >